Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens § 5-6

Erklæring fra styret og administrerende direktør i henhold til verdipapirhandellovens § 5-6

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 - Delårsrapportering, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet.

Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at halvårsberetningen gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående.

 

  Trondheim, 9. august 2012   
  Styret i SpareBank 1 SMN   
       
       
       
       
Per Axel Koch Kjell Bjordal Aud Skrudland Arnhild Holstad
(leder) (nestleder)    
       
       
Bård Benum Elbjørg Gui Standal Paul E. Hjelm-Hansen Venche Johnsen
      (ansatterepr.)
       
       
      Finn Haugan
      (konsernsjef)

  

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN