Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                 
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond/utbytte
Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                 
Egenkapital per 01.01.2010 1.734 0 2.155 1.050 27 110 - 5.076
Periodens resultat - - 189 566 192 -65   882
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - 189 566 192 -65 - 882
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2009 - - - -174 - - - -174
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -27 - - -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178 - - - - - 803
Ansatteemisjon   13   4 - - - - - 17
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   2 - -   2 - - - 4
Sum transaksjoner med eierne 639 182 - -172 -27 - - 622
Egenkapital per 31.12.2010 2.373 182 2.345 1.444 192 45 - 6.581
                 
Egenkapital per 01.01.2011 2.373 182 2.345 1.444 192 45 - 6.581
Periodens resultat - - 268 487 40 25 - 820
Sum utvidede resultatposter - - - - - -   -
Totalresultat for perioden - - 268 487   40 25 - 820
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2010 - - - -285 - - - -285
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -192 - - -192
Emisjon   1   0 -1 - - - - -
Sum transaksjoner med eierne 1 0 -1 -285 -192 - - -476
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.647 40 70 - 6.924
                 
Egenkapital per 01.01.2012 2.373 183 2.611 1.647 40 70 - 6.924
Periodens resultat - - - - - - 614 614
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - - - - - 614 614
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2011 - - - -190 - - - -190
Besluttet utbetalt til gaveformål   - - - -40 - - -40
Fortrinnsrettsemisjon 570 155 - - - - - 725
Ansatteemisjon   16 - - - - - - 16
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis   -475 475 - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne 111 630 - -190 -40 - - 511
Egenkapital per 30.06.2012 2.484 813 2.611 1.457  -  70 614 8.050

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond/utbytte
Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets-
andel
Sum egenkapital
                   
                   
Egenkapital per 01.01.2010   1.734 -0   2.155   1.050   27 124   1.052   42   6.183
Periodens resultat - - 189 566 192   -65 134   5   1.022
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - -   7 - -   7
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - -   -29 -   -29
Sum utvidede resultatposter - - - - -   7   -29 -   -22
Totalresultat for perioden - - 189 566 192   -58 105   5   1.000
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2009 - - -   -174 - - - -   -174
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - -   -27 - - -   -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178 - - - - - - 803
Ansatteemisjon   13   4 - - - - - -   17
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   2 - -   2 - - - -   4
Direkte egenkapitalføringer - - - - - -   -10 -   -10
Endring minoritetsinteresser - - - - - - -   50   50
Sum transaksjoner med eierne 639 182 -   -172   -27 -   -10   50 663
Egenkapital per 31.12.2010   2.373 182   2.345   1.444 192   66   1.147   97   7.845
                   
Egenkapital per 01.01.2011   2.373 182   2.345   1.444 192   66   1.147   97   7.845
Periodens resultat - - 268 487   40   25 196   8   1.024
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - -6 - - -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - -   -19 -   -19
Sum utvidede resultatposter - - - - - -6   -19 -   -25
Totalresultat for perioden - - 268 487   40   19 177   8 999
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2010 - - -   -285 - - - -   -285
Besluttet utbetalt til gaveformål           -192         -192
Direkte egenkapitalføringer - - - - -   -50 -   -50
Endring minoritetsinteresser                 30   30
Emisjon   1   0 -1 - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne   1 - -1   -285   -192 -   -50   30   -496
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.647 40 85 1.274 135 8.348
                   
Egenkapital per 01.01.2012 2.373 183 2.611 1.647 40 85 1.274 135 8.348
Periodens resultat - - - - - - 506 4 510
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - -   5 - - 5
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - - 3 - 3
Sum utvidede resultatposter - - - - -   5 3 -  8
Totalresultat for perioden - - - - -   5 509 4 518
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2011 - - -   -190 - - - -   -190
Besluttet utbetalt til gaveformål           -40 - - -   -40
Fortrinnsrettsemisjon 570 155 - - - - - - 725
Ansatteemisjon   16 - - - - - - - 16
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis   -475 475 - - - - - -

-

Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis - - - - - - - - -
Direkte egenkapitalføringer - - - - - - -9 - -9
Endring minoritetsinteresser - - - - - - - -3 -3
Sum transaksjoner med eierne 111 630 -   -190   -40 - -9 -3 499
Egenkapital per 30.06.2012 2.484 813 2.611 1.457 - 90 1.774 136 9.365

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN