Hovedtall

  30.9.12 30.9.11 2011
Resultatsammendrag mill kr % mill kr % mill kr %
Netto renteinntekter 1.079 1,37 1.053 1,44 1.392 1,88
Netto provisjons- og andre inntekter 818 1,04 687 0,94 919 0,93
Netto avk. på finansielle investeringer 403 0,51 276 0,38 478 0,65
Sum inntekter 2.300 2,93 2.017 2,75 2.789 2,83
Sum driftskostnader 1.217 1,55 1.070 1,46 1.482 1,51
Resultat før tap 1.084 1,38 947 1,29 1.306 1,33
Tap på utlån, garantier m.v. 42 0,05 1 0,00 27 0,03
Resultat før skatt  1.042 1,33 946 1,29 1.279 1,30
Skattekostnad 225 0,29 201 0,27 255 0,26
Periodens resultat 816 1,04 745 1,02 1.024 1,04
             
Nøkkeltall 30.9.12   30.9.11   2011  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 1) 12,1 %   12,6 %   12,8 %  
Kostnadsprosent 2) 53 %   53 %   53 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 75.357   71.570   73.105  
Brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt 103.274   92.671   95.232  
Innskudd fra kunder 50.836   46.023   47.871  
Innskuddsdekning ekskl. Boligkreditt 67 %   64 %   65 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl Boligkreditt og Næringskreditt) 11,4 %   7,7 %   8,6 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 10,5 %   19,1 %   11,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 104.735   97.718   98.465  
Forvaltningskapital 110.640   100.007   101.455  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl Boligkreditt og Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 0,06 %   0,00 %   0,03 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 3) 0,39 %   0,36 %   0,36 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 0,16 %   0,24 %   0,21 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  11,9 %   12,1 %   12,0 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  10,6 %   10,4 %   10,4 %  
Kjernekapital 8.826   7.504   7.856  
Netto ansvarlig kapital 9.891   8.675   9.055  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 51   54   54  
Antall årsverk 1.148   1.085   1109  
             
Egenkapitalbevis (EKB) 4) 30.9.12 30.9.11 2011 2010 2009 2008
Egenkapitalbevisbrøk  65,5 % 61,3 % 60,6 % 61,3 % 54,8 % 56,3 %
Antall utstedte bevis ( mill.) 129,83 102,76 102,76 102,74 82,78 82,41
Børskurs 37,00 36,31 36,31 49,89 45,06 21,00
Børsverdi (mill. kroner) 4.804 4.039 3.731 5.124 3.749 1.750
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 49,00 47,65 48,91 46,17 42,11 38,07
Resultat per EKB, majoritetsandel 3,99 4,41 6,06 5,94 6,37 4,16
Utbytte per EKB 1,85 2,77 2,10 2,77
Pris / Resultat per EKB 6,96 6,68 5,99 8,40 7,07 5,05
Pris / Bokført egenkapital 0,76 0,76 0,74 1,08 1,07 0,55

1) Ordinært resultat i prosent av gjennomsnittlig egenkapital

2) Sum driftskostnader i prosent av sum inntekter

3) Mislighold og tapsutsatte eng. er rapportert på grunnlag av brutto utlån inklusive lån overført SpareBank 1 Boligkreditt  og SpareBank 1 Næringskreditt og trukne garantier

4) Nøkkeltallene er korrigert for emisjoner

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN