Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                 
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond/utbytte
Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                 
Egenkapital per 01.01.2010 1.734 0 2.155 1.050 27 110 - 5.076
Periodens resultat - - 189 566 192 -65 882
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - 189 566 192 -65 - 882
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2009 - - - -174 - - -174
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -27 - -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178 - - - - 803
Ansatteemisjon   13   4 - - - - 17
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   2 - -   2 - - 4
Sum transaksjoner med eierne 639 182 - -172 -27 - - 622
Egenkapital per 31.12.2010 2.373 182 2.345 1.444 192 45 - 6.581
                 
Egenkapital per 01.01.2011 2.373 182 2.345 1.444 192 45 6.581
Periodens resultat  - 268 487 40 25 820
Sum utvidede resultatposter - - - - - -   -
Totalresultat for perioden - - 268 487   40 25 - 820
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2010 - - - -285 - -  - -285
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -192 - -192
Emisjon   1   0 -1 - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 1 0 -1 -285 -192 - - -476
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.647 40 70 - 6.924
                 
Egenkapital per 01.01.2012 2.373 183 2.611 1.647 40 70 - 6.924
Periodens resultat 173 173
Utvidede resultatposter                
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - - - - - 173 173
                 
Transaksjoner med eierne                
Utbetalt utbytte for 2011 -190 -190
Besluttet utbetalt til gaveformål  - -40 -40
Sum transaksjoner med eierne - - - -190 -40 0 0 -230
Egenkapital per 31.03.2012 2.373 183 2.611 1.457  -  70 173 6.867

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond/utbytte
Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets-
andel
Sum egenkapital
                   
                   
Egenkapital per 01.01.2010   1.734 -0   2.155   1.050   27 124   1.052   42   6.183
Periodens resultat - - 189 566 192   -65 134   5   1.022
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - -   7 - -   7
Andre inntekter og kostnader tilknyttede -
foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - -   -29 -   -29
Sum utvidede resultatposter - - - - -   7   -29 -   -22
Totalresultat for perioden - - 189 566 192   -58 105   5   1.000
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2009 - - -   -174 - - - -   -174
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - -   -27 - - -   -27
Fortrinnsrettsemisjon 624 178 - - - - - - 803
Ansatteemisjon   13   4 - - - - - -   17
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis   2 - -   2 - - - -   4
Direkte egenkapitalføringer - - - - - -   -10 -   -10
Endring minoritetsinteresser - - - - - - -   50   50
Egenkapital per 31.12.2010   2.373 182   2.345   1.444 192   66   1.147   97   7.845
                   
Egenkapital per 01.01.2011   2.373 182   2.345   1.444 192   66   1.147   97   7.845
Periodens resultat - - 268 487   40   25 196   8   1.024
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - -6 - - -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                  
foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - -   -19 -   -19
Sum utvidede resultatposter - - - - - -6   -19 -   -25
Totalresultat for perioden - - 268 487   40   19 177   8 999
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2010 - - -   -285 - - - -   -285
Besluttet utbetalt til gaveformål   -192   -192
Direkte egenkapitalføringer - - - - -   -50 -   -50
Endring minoritetsinteresser   30   30
Emisjon   1   0 -1 - - - - - -
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.647 40 85 1.274 135 8.348
                   
Egenkapital per 01.01.2012 2.373 183 2.611 1.647 40 85 1.274 135 8.348
Periodens resultat - - 271 1 272
Utvidede resultatposter                  
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - -   7   7
Andre inntekter og kostnader tilknyttede                  
foretak og felleskontrollert virksomhet - -   1   1
Sum utvidede resultatposter - - - - -   7   1 -   8
Totalresultat for perioden - - - - -   7 272 1 280
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2011 - -   -190   -190
Besluttet utbetalt til gaveformål   -40   -40
Direkte egenkapitalføringer - -5 -5
Endring minoritetsinteresser 1   1
Egenkapital per 31.03.2012 2.373 183 2.611 1.457 - 92 1.540 136 8.393

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN