Resultatregnskap

Morbank     Konsern
4.kv.11 4.kv.12 2011 2012 ( i mill. kroner) Note 2012 2011 4.kv.12 4.kv.11
1.013 988   3.824 3.904 Renteinntekter    3.928   3.891 941 1.029
691 621   2.502 2.532 Rentekostnader   2.451   2.499 543 691
321 367   1.322 1.373 Netto renteinntekter 1 1.477   1.392 399 338
121 213   544 707 Provisjonsinntekter     968   778 280 188
23 25   75 86 Provisjonskostnader     96   83 28 25
17 21   39 51 Andre driftsinntekter     267   224 69 69
115 209   508 672 Netto provisjons- og andre inntekter   1.139   919 321 232
0 -16   260 290 Utbytte     12   36 2 2
- -   - - Inntekt av eierinteresser     244   248 3 71
41 56   64 205 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 1   195   150 32 81
42 40   324 495 Netto avk. på finansielle investeringer     451   434 37 153
478 615   2.154 2.540 Sum inntekter   3.067   2.745 756 723
114 156   528 618 Personalkostnader 2   924   810 234 196
98 94   315 342 Administrasjonskostnader     419   381 113 114
82 73   245 245 Andre driftskostnader     311   291 90 103
294 323   1.089 1.206 Sum driftskostnader 4 1.654   1.482 437 412
184 293   1.066 1.334 Resultat før tap   1.414   1.263 319 311
22 13   12 51 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7   58   27 17 26
162 279   1.053 1.283 Resultat før skatt  3 1.355   1.236 302 285
52 62   235 262 Skattekostnad     295   255 69 54
1 7 2 4 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt     16   43 27 49
111 225   820 1.025 Periodens resultat   1.077   1.024 260 279
        Majoritetens andel av periodens resultat   1.068   1.016 257 277
        Minoritetens andel av periodens resultat   9   8 4 2
                   
        Resultat per egenkapitalbevis   5,25 6,11 1,31 1,66
        Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   5,21 6,06 1,29 1,65

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
4.kv.11 4.kv.12 2011 2012 ( i mill. kroner)  2012 2011 4.kv.12 4.kv.11
111 225 820 1.025 Periodens resultat 1077   1.024 260 279
- -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg 12 -6 4 -
        Andre inntekter og kostnader tilknyttede        
- -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet   10 -19 3   -8
- -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen   22 -25 6   -8
111 225   820 1.025 Totalresultat 1.099   999 267 271
        Majoritetens andel av periodens totalresultat 1.090   991 263 269
        Minoritetens andel av periodens totalresultat  9   8 4 2

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
4.kv.11 4.kv.12 2011 2012 I prosent av snitt forvaltningskapital: 2012 2011 4.kv.12 4.kv.11
1,30 1,36 1,37 1,32 Netto renteinntekter 1,40 1,41 1,46 1,34
0,47 0,77 0,52 0,65 Netto provisjons- og andre inntekter 1,08 0,93 1,17 0,92
0,17 0,15 0,34 0,48 Netto avk. på finansielle investeringer 0,43 0,44 0,13 0,61
1,19 1,19 1,12 1,16 Sum driftskostnader  1,57 1,51 1,60 1,64
0,74 1,08 1,10 1,28 Resultat før tap 1,34 1,28 1,17 1,23
0,09 0,05 0,01 0,05 Tap på utlån, garantier m.v. 0,06 0,03 0,06 0,10
0,65 1,03 1,09 1,23 Resultat før skatt  1,29 1,26 1,11 1,13
0,61 0,52 0,51 0,47 Kostnader/ inntekter 0,54 0,54 0,58 0,57
    68 % 73 % Innskuddsdekning 70 % 65 %    
6,5 % 10,5 % 12,3 % 13,2 % Egenkapitalavkastning 11,7 % 12,8 % 10,5 % 13,6 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN