Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
186 151 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 173 222
9 4 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 4 10
26 13 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 13 28
57 37 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 43 59
75 51 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 63 91
151 129 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 144 172
85 104 Konstaterte tap i perioden 119 117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN