Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
-36 -22 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -28 -50
  - 5 Periodens endring i gruppenedskrivninger 5   -
75 51 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 63 91
9 54 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 57 26
-37 -37 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -38 -39
12 51 Periodens tapskostnader 58 27

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN