Resultatregnskap

Morbank     Konsern
2011 31.3.11 31.3.12 ( i mill. kroner) Note 31.3.12 31.3.11 2011
  3.824   899 984 Renteinntekter    1.009   915 3.891
  2.502   560 657 Rentekostnader     659   559 2.499
  1.322   339 327 Netto renteinntekter     351   356 1.392
  544   141 141 Provisjonsinntekter     196   192 778
  75   16 19 Provisjonskostnader     21   18 83
  39   8 8 Andre driftsinntekter     60   47 224
  508   132 130 Netto provisjons- og andre inntekter     235   221 919
  260   6 25 Utbytte   0   3 36
  -   - - Inntekt av eierinteresser 2   99   54 290
  66   13 53 Netto verdiendring på finansielle eiendeler 2   60   33 152
  326   18 79 Netto avk. på finansielle investeringer     160   89 478
  2.156   490 535 Sum inntekter     746   666 2.789
  528   142 164 Personalkostnader 2   232   198 810
  315   68 77 Administrasjonskostnader     97   86 381
  245   53 54 Andre driftskostnader     69   65 291
  1.089   263 295 Sum driftskostnader 4   398   348 1.482
  1.068   227 240 Resultat før tap     349   318 1.306
  12 -10 7 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 8 -6 27
  1.055   237 234 Resultat før skatt  3   340   325 1.279
  235   65 61 Skattekostnad     68   70 255
  820   172 173 Periodens resultat     272   255 1.024
      Majoritetens andel av periodens resultat     271   248 1.016
      Minoritetens andel av periodens resultat   1   6 8
               
      Resultat per egenkapitalbevis   1,42 1,52 6,04
      Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   1,41 1,48 5,99

Utvidet resultatregnskap

Morbank      Konsern
2011 31.3.11 31.3.12 ( i mill. kroner) 31.3.12 31.3.11 2011
820 172 173 Periodens resultat   272   255 1.024
  -   - - Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg 7   9   -6
      Andre inntekter og kostnader tilknyttede      
  -   - - foretak og felleskontrollert virksomhet 1   6   -19
  -   - - Sum øvrige resultatposter ført mot egenkapitalen 7   15   -25
  820   172 173 Totalresultat   280   270 999
      Majoritetens andel av periodens totalresultat   278   263 991
      Minoritetens andel av periodens totalresultat 1   6 8
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

 

Nøkkeltall

Morbank    Konsern
2011 31.3.11 31.3.12 I prosent av snitt forvaltningskapital: 31.3.12 31.3.11 2011
1,37 1,44 1,33 Netto renteinntekter 1,40 1,48 1,41
0,52 0,56 0,53 Netto provisjons- og andre inntekter 0,94 0,92 0,93
0,34 0,08 0,32 Netto avk. på finansielle investeringer 0,64 0,37 0,48
1,12 1,11 1,20 Sum driftskostnader  1,59 1,45 1,51
1,10 0,96 0,98 Resultat før tap 1,39 1,32 1,33
0,01 -0,04 0,03 Tap på utlån, garantier m.v. 0,03 -0,03 0,03
1,09 1,00 0,95 Resultat før skatt  1,36 1,35 1,30
0,50 0,54 0,55 Kostnader/ inntekter 0,53 0,52 0,53
68 % 65 % 71 % Innskuddsdekning 68 % 63 % 65 %
12,3% 10,7 % 10,0 % Egenkapitalavkastning 13,0 % 13,2 % 12,8%

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN