Note 3 - Segmentrapportering

Konsern 31.3.12  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 125 214   1 1 30   0 -0   -19 351
Renter av allokert kapital 1 4   0   - - -   -   -5 -
Sum renteinntekter 126 218   1 1 30   0 -0   -24 351
Netto provisjons- og andre inntekter 89 32   2 72   -1   3   26 13 235
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 7   18   - 0 -   1 135 160
Sum inntekter * 215 257   21 73 30   3   27 123 746
Sum driftskostnader 163 100   21 59 13   4   22 17 398
Resultat før tap 52 157   - 14 16 -1   6 106 349
 Tap på utlån, garantier m.v.    -1 8   -   - 2 -   -   -0   8
Resultat før skatt  53 149   - 14 14 -1   6 106 340
EK avkastning 16,4 % 11,6 % 0,0 %            13,0 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 53.538 39.295   -   - 2.968 -   - 1.587 97.387
Herav overført Boligkreditt   -24.215   -617   -   - - -   -   -874   -25.706
Individuell nedskrivning utlån   -30   -112   -   -   -22 -   -   -0   -164
Gruppenedskrivning utlån - -   -   -   -16 -   -   -273   -290
Andre eiendeler 247 565   - 98   -2.463   6   38 29.327 27.803
Sum eiendeler 29.540 39.131   - 98 466   6   38 29.766 99.030
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 21.386 25.458   -   - - -   - 1.027 47.871
Annen gjeld og egenkapital 8.154 13.673   - 98 466   6   38 28.739 51.159
Sum egenkapital og gjeld 29.540 39.131   - 98 466   6   38 29.766 99.030
   
Konsern 31.3.2011  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 134 191   4 1 22 -   - 4 356
Renter av allokert kapital 10 27   1   - - -   -   -37 -
Sum renteinntekter 144 218   4 1 22 -   -   -33 356
Netto provisjons- og andre inntekter 89 36   4 64 2   3   18 5 221
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 5   12   - - -   - 72 89
Sum inntekter * 234 259   21 65 24   3   18 44 666
Sum driftskostnader 151 86   19 52 12   4   16 8 348
Resultat før tap 82 173   1 12 13 -1   2 35 318
Tap på utlån, garantier m.v. 1   -11   -   - 4 -   - - -6
Resultat før skatt og minoritetsinteresser 82 184   1 12 9 -1   2 35 325
EK avkastning 22,3 % 18,9 % 2,2 %           13,2 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 47.919 36.485     - 2.954 -   - 1.249 88.606
Herav overført Boligkreditt   -19.118 229     - - -   -   -706   -20.054
Individuell nedskrivning utlån   -29   -153     -   -35 -   - -   -217
Gruppenedskrivning utlån - -     -   -16 -   -   -273   -290
Andre eiendeler 194 158   89   -2.436   16   15 59.372 26.441
Sum eiendeler 28.966 36.261   - 89 466   16   15 28.642 94.486
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 19.317 21.801           1.782 42.900
Annen gjeld og egenkapital 9.649 14.460   89 466   16   15 26.859 51.586
Sum egenkapital og gjeld 28.966 36.261   - 89 466   16   15 28.642 94.486
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.         

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler 31.3.12 31.3.11
Inntekter av eierinteresser 99              54
   Herav SpareBank 1 Gruppen                47             31
   Herav BN Bank                15             14
   Herav Bank 1 Oslo Akershus                11               4
   Herav SpareBank 1 Boligkreditt                14               6
   Herav SpareBank 1 Næringskreditt                  3               1
   Herav Polaris Media                  2                -
Kursgevinst og utbytte av aksjer                  3             30
   Herav SpareBank 1 SMN Invest                  4              21
Kursgevinst øvrige verdipapirer                34              -4
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer                23              10
Netto avkastning på finansielle eiendeler               160              89

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN