Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
                   
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                   
Egenkapital per 01.01.2011 2.373 182 2.345 1.159 285 192 45 - 6.581
Periodens resultat - - 268 297 190 40 25 - 820
Sum utvidede resultatposter - - - - - -  - -
Totalresultat for perioden - - 268 297 190    40 25 - 820
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2010 - - - 0 -285 - - - -285
Besluttet utbetalt til gaveformål - - - - -192 - - -192
Emisjon   1   0 -1 - - - - 0
Sum transaksjoner med eierne 1 0 -1 0 -285 -192 - - -476
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.457 190 40 70 - 6.924
                   
Egenkapital per 01.01.2012 2.373 183 2.611 1.457 190 40 70 - 6.924
Periodens resultat - - 333 432   195   30   36 - 1.025
Sum utvidede resultatposter - - - - - - - -
Totalresultat for perioden - - 333 432  195 30 36 - 1.025
                   
Transaksjoner med eierne                  
Utbetalt utbytte for 2011 - - - - -190 - - - -190
Besluttet utbetalt til gaveformål   - - - -40 - - -40
Fortrinnsrettsemisjon 570 150 - - - - - 720
Ansatteemisjon   16 - - - - - - 16
Rettet emisjon 112   88  -  -  -  - 200
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis   -475 475 - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne 224 713 - - -190 -40 - - 706
Egenkapital per 31.12.2012 2.597 896 2.944 1.889 195   30 106 - 8.656

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
(mill. kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minoritets-
andel
Sum egenkapital
Egenkapital per 01.01.2011   2.373 182   2.345   1.160   285 192   66   1.147   97   7.845
Periodens resultat - - 268 297   190   40   25 196   8   1.024
Utvidede resultatposter
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - - -6 - - -6
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - -   -19 -   -19
Sum utvidede resultatposter - - - -   - -6   -19 -   -25
Totalresultat for perioden - - 268 297   190   40   19 177   8 999
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2010 - - - -   -285 - - - -   -285
Besluttet utbetalt til gaveformål   -192   -192
Direkte egenkapitalføringer - - - - -   -50 -   -50
Endring minoritetsinteresser  -   30   30
Emisjon   1   0 -1 - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne   1 - -1   -   -285   -192 -   -50   30   -496
Egenkapital per 31.12.2011 2.373 183 2.611 1.457 190 40 85 1.274 135 8.348

 

  Majoritetsandel    
Konsern Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital    
(mill.kr) Eierandels-
kapital
Overkurs-
fond
Grunnfonds-
kapital
Utjevnings-
fond
Utbytte Gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Minioritets-
andel
Sum egenkapital
Egenkapital per 01.01.2012 2.373 183 2.611 1.457 190 40 85 1.274 135 8.348
Periodens resultat - - 333 432   195   30   36 43 9 1.077
Utvidede resultatposter                    
Endring i virkelig verdi for invest. holdt for salg - - - - -   1   12 - 13
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - - - - -   10 -   10
Sum utvidede resultatposter - - - - -   1   22 -   23
Totalresultat for perioden - - 333 432 195  30   37   65 9 1.100
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2011 - - - -   -190 - - - -   -190
Besluttet utbetalt til gaveformål   -40 - - -   -40
Fortrinnsrettsemisjon 570 150 - - - - - - 720
Ansatteemisjon   16 - - - - - - - 16
Rettet emisjon 112   88 200
Nedsettelse pålydende verdi av egenkapitalbevis   -475 475 - - - - - - -
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis - - - - - - - - -
Direkte egenkapitalføringer - - - - - -   -36 -   -36
Endring minoritetsinteresser - - - - - - -   -77   -77
Sum transaksjoner med eierne 224 713 -   - -190   -40 -   -36   -77 594
Egenkapital per 31.12.2012 2.597 895 2.944 1.889 195 30 123 1.303 67 10.042

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN