Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12  (i mill. kroner) Note 30.9.12 30.9.11 31.12.11
1.519   409 156 Kontanter og fordringer på sentralbanker   156 409 1.519
5.033 3.632   4.598 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   1.932 1.141 2.557
70.793 69.237   72.856 Brutto utlån til kunder 5,8 75.357 71.570 73.105
-151 -135   -137  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -148 -159 -172
-273 -273   -278  - Nedskrivning på grupper av utlån 6 -295 -290 -290
70.369 68.828   72.441 Netto utlån til kunder   74.914 71.121 72.643
12.918 15.424   19.126 Sertifikater og obligasjoner    19.126 15.424 12.918
3.698 3.317   4.873 Derivater   4.872 3.316 3.697
  546   559 329 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2 746 588 611
2.822 2.822   3.254 Investering i eierinteresser   4.799 4.258 4.259
1.203 1.169   2.254 Investering i konsernselskaper   - -   -
  447   447 447 Goodwill   481 471 471
1.142 1.721 2.102 Øvrige eiendeler 9 3.615 3.278 2.779
99.697 98.329 109.580 Eiendeler   110.640 100.007 101.455
6.232 6.348   6.383 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.383 6.348 6.232
2.886 4.318   2.553 Innlån bytteordning med staten   2.553 4.318 2.886
48.114 46.176   51.652 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 50.836 46.023 47.871
28.148 25.885   30.085 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 30.085 25.885 28.148
3.158 3.008   4.538 Derivater   4.538 3.008 3.158
1.544 3.119   3.318 Annen gjeld 12 3.861 3.638 2.122
2.690 2.663   2.620 Ansvarlig lånekapital 11 2.620 2.663 2.690
92.773 91.516 101.149 Sum gjeld   100.875 91.882 93.107
2.373 2.373   2.597  Eierandelskapital    2.597 2.373 2.373
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital      -0   -0 -0
  183   183 896  Overkursfond    896 183 183
1.457 1.160   1.457  Utjevningsfond    1.457 1.160 1.457
  190   -0 -  Avsatt utbytte   -   -0 190
40   - -  Avsatt gaver    -   - 40
2.611 2.344   2.611  Grunnfondskapital    2.611 2.344 2.611
70 45   70  Fond for urealiserte gevinster    94 60 85
  - 0   0  Annen egenkapital    1.269 1.127   1.274
  -   709 801  Ordinært resultat    816 745 -
       Minoritetsandel    26 134 135
6.924 6.813   8.431  Sum egenkapital    13 9.765 8.125 8.348
99.697 98.329 109.580  Gjeld og egenkapital    110.640 100.007 101.455

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN