Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
  -   -   - Utsatt skattefordel 6 8 19
151 147 190 Varige driftsmidler 1.196 1.107 1.109
  - Eiendeler holdt for salg 564 412 481
956 1.137 1.209 Opptjente ikke motatte inntekter 1.202 1.135 948
4 45 452 Fordringer verdipapirer 452 45 4
30 392 251 Andre eiendeler 195 570 218
1.142 1.721 2.102 Sum øvrige eiendeler 3.615 3.278 2.779

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN