Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
      Misligholdte utlån       
272 248 351 Brutto mislighold over 90 dager *) 398 332 338
73 60 80 -  Individuelle nedskrivninger 86 79 89
199 188 271 Netto misligholdte utlån 312 253 249
27 % 24 % 23 % Avsetningsgrad 22 % 24 % 26 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
191 216 136 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 163 223 204
77 75 57 -  Individuelle nedskrivninger 62 81 83
113 140 78 Netto andre tapsutsatte engasjement 101 142 121
41 % 35 % 42 % Avsetningsgrad 38 % 36 % 41 %
*) Herav 61 mill kroner vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Disse vil ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN