Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
186 186 151 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 173 222 222
9 7 8 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 8 8 10
26 26 7 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 8 28 28
57 41 27 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 29 44 59
75 74 42 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 54 87 91
151 135 137 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 148 159 172
85 77 76 Konstaterte tap i perioden 91 101 117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN