Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
-36 -52 -14 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -24 -63 -50
  -   - 5 Periodens endring i gruppenedskrivninger 5   -   -
75 74 42 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 54 87 91
9 3 34 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 37 14 26
-37 -35 -29 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -30 -37 -39
12 -10 38 Periodens tapskostnader 42 1 27

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN