Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
5.027 4.430 5.862 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 6.035 4.619 5.217
1.883 1.867 2.258 Havbruk 2.378 2.013 2.026
2.644 2.784 3.196 Industri og bergverk 3.426 3.026 2.881
2.113 2.012 2.601 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.121 2.480 2.572
2.147 2.122 2.161 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.340 2.318 2.337
5.974 5.553 5.547 Sjøfart 5.554 5.558 5.978
12.662 12.674   12.279 Eiendomsdrift   11.769 12.236 12.179
3.573 3.306 3.532 Forretningsmessig tjenesteyting 3.809 3.608 3.867
1.808 1.816 2.094 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.423 2.058 2.078
63 24   129 Offentlig forvaltning   156 54 92
969 1.050 1.779 Øvrige sektorer 1.785 1.052 971
38.861 37.639   41.440 Sum næring    42.795 39.021 40.198
54.058 52.699   59.333 Lønnstakere   60.479 53.650 55.034
92.919 90.338   100.773 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   103.274 92.671 95.232
22.126 21.101   27.294 Herav Boligkreditt    27.294 21.101 22.126
  623 Herav Næringskreditt   623
70.793 69.237   72.856 Brutto utlån i balansen   75.357 71.570 73.105

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN