Styrets beretning

1. halvår 2012

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 659 millioner kroner (640 millioner)
 • Resultat 510 millioner kroner (505 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 11,7 prosent (13,0 prosent)
 • Vekst i utlån 10,6 prosent (8,6 prosent) og innskudd 12,0 prosent (11,4 prosent) siste 12 måneder.
 • Tap på utlån 25 millioner kroner (inntektsføring 7 millioner)
 • Kjernekapitaldekning 11,0 prosent (10,7 prosent)
 • Resultat per egenkapitalbevis ble 2,63 kroner (2,99)

2. kvartal 2012

 • Resultat før skatt 319 millioner kroner (315 millioner)
 • Resultat 238 millioner kroner (250 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 10,7 prosent (12,9 prosent)
 • Tap på utlån 17 millioner kroner (inntektsføring 1 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,22 kroner (1,51)

Godt resultat 1. halvår 2012

Hovedtrekk:

 • Resultatforbedring sammenlignet med samme periode i fjor
 • Positiv inntektsutvikling i kjernevirksomheten og god avkastning finansielle investeringer
 • Økte marginer på utlån
 • Lave tap på utlån
 • Sterk soliditet og god finansiering
 • God vekst i innskudd og utlån

SpareBank 1 SMN oppnådde i 1. halvår 2012 et resultat før skatt på 659 millioner kroner (640 millioner). Overskuddet ble 510 millioner kroner (505 millioner) og avkastning på egenkapitalen ble 11,7 prosent (13,0 prosent). Fra 2. kvartal inngår ny egenkapital etter gjennomførte emisjoner.

Resultat før skatt ble i 2. kvartal isolert 319 millioner kroner. Avkastning på egenkapitalen i kvartalet isolert ble 10,7 prosent (12,9 prosent).

De samlede driftsinntektene ble i 1. halvår 1.244 millioner kroner (1.153 millioner), en økning på 91 millioner sammenlignet med 1. halvår 2011. Både netto renteinntekter og provisjonsinntekter økte sammenlignet med 1. halvår 2011.

Avkastning på finansielle investeringer ble 239 millioner kroner (188 millioner), hvor inntekter fra eierinteresser utgjorde 149 millioner.

Driftskostnadene ble 799 millioner kroner i 1. halvår 2012 (708 millioner), 91 millioner høyere enn 1. halvår 2011.

Tap på utlån ble 25 millioner kroner (inntektsføring 7 millioner).

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis var henholdsvis 10,6 prosent (8,6 prosent) og 12,0 prosent (11,4 prosent) i 1. halvår 2012. Samlet utlånsvekst i 1. halvår var 5,6 prosent (3,7 prosent) og samlet innskuddsvekst i 1. halvår var 7,6 prosent (7,5 prosent).

Det ble i 1. kvartal 2012 gjennomført en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere med tegningsperiode 12. - 26. mars 2012. Emisjonen ble registrert i foretaksregisteret 11. april 2012, med regnskapsmessig effekt fra 2. kvartal. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 740 millioner kroner.

Det ble i samme periode gjennomført emisjon rettet mot bankens ansatte. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 21 millioner kroner i ansatteemisjonen.

Emisjonene har økt konsernets kjernekapitaldekning med 1,0 prosentpoeng. Kjernekapitaldekningen var per 30. juni 2012 på 11,0 prosent (10,3 prosent per 31. mars 2012) og totalkapitaldekningen på 12,4 prosent (11,8 prosent per 31. mars 2012). Som følge av vekst har kapitalkravet økt noe i 2. kvartal, og netto økning på kjernekapitaldekningen ble 0,7 prosentpoeng.

Kursen på bankens egenkapitalbevis var ved halvårsskiftet 32,10 kroner (36,31 per 31. desember 2011). Det er i 2. kvartal utbetalt kontantutbytte for 2011 på 1,85 kroner per egenkapitalbevis (justert for emisjoner gjennomført i 2012).

I 1. halvår ble resultatet per egenkapitalbevis 2,63 kroner. Bokført verdi per egenkapitalbevis var per 30. juni 2012 48,03 kroner.

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter ble i 1. halvår 720 millioner kroner (700 millioner). Rentenetto er styrket i 2. kvartal og dette skyldes lavere markedsrente (NIBOR) som har medført økte utlånsmarginer. Refinansiering av bankens pengemarkedsfinansiering har gitt økte rentekostnader. Brutto rentemarginer på utlån og innskudd er nå på om lag samme nivå som i fjor. 

Bankene er også i 2012 fritatt for innbetaling til Bankenes Sikringsfond.

Provisjoner på boliglån overført til SpareBank 1 Boligkreditt inntektsføres som provisjonsinntekter og ikke som renteinntekter. Dette utgjorde i 1. halvår 74 millioner kroner (48 millioner).

Ved utgangen av 1. halvår 2012 er det til sammen overført boliglån for 26,2 milliarder kroner (22,4 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt. Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt er iverksatt i 2012, og per 30. juni 2012 er 750 millioner kroner overført til dette selskapet.

Økte provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med 15 prosent og ble 524 millioner kroner i 1. halvår 2012 (453 millioner). Økningen skyldes hovedsaklig økte inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt, eiendomsmegling og regnskapstjenester.

Provisjonsinntekter, mill. kr 30.6.2012 30.6.2011 Endring
Betalingstjenester 94 100 -6
Sparing 21 26 -5
Forsikring 59 51 8
SpareBank 1 Boligkreditt 75 48 27
Garantiprovisjoner 14 15 -1
Eiendomsmegling 166 144 21
Regnskapstjenester 52 36 16
Forvaltning 5 6 -1
Husleieinntekter 17 13 4
Øvrige provisjoner 22 15 7
Sum 524 453 71

Positiv avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 90 millioner kroner (66 millioner).

Konsernets aksjeporteføljer hadde et netto verdifall på 10 millioner kroner i 1. halvår 2012 (verdiøkning 40 millioner), hvorav 2 millioner i SpareBank 1 SMN Invest (verdiøkning 24 millioner).

Samlede gevinster på obligasjoner og derivater i 1. halvår 2012 ble 41 millioner kroner (7 millioner). Kursgevinster på obligasjoner og finansielle instrumenter i SpareBank 1 SMN Markets ble 59 millioner kroner (19 millioner).

Avk. fin. investeringer, mill. kr. 30.6.2012 30.6.2011
Kursgevinst/utbytte aksjer -10 40
Obligasjoner og derivater  41 7
Valuta- og renteforretninger  Markets 59 19
Verdiendr. fin. eiendeler 90 66
SpareBank 1 Gruppen 60 50
SpareBank 1 Boligkreditt 25 10
SpareBank 1 Næringskreditt 5 4
Bank 1 Oslo Akershus 19 9
BN Bank 27 44
Polaris Media 15 7
Andre selskaper -2 -3
Tilknyttede selskaper 149 122
Sum 239 188

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i 1. halvår 2012 ble 263 millioner kroner (249 millioner). SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring er de vesentlige bidragsytere til resultatet. Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 9 millioner kroner korrigering av resultat for 2011.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 60 millioner kroner (50 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt 

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å sikre finansiering gjennom markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene overfører de best sikrede boliglånene til selskapet. Dette gir redusert finansieringskostnad og økt konkurransekraft. 

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 17,8 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i 1. halvår 2012 var 25 millioner kroner (10 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte boliglån.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1-bankene etablerte i 2. kvartal 2009 SpareBank 1 Næringskreditt etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel i selskapet er 37 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet 1. halvår 2012 var 5 millioner kroner (4 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av overførte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank.

Bank 1 Oslo Akershus

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,5 prosent i Bank 1 Oslo Akershus. SpareBank 1 SMN sin resultatandel fra denne banken ble 19 millioner kroner (9 millioner) i 1. halvår 2012. Av inntektsført resultat i 2012 gjelder 4 millioner kroner korrigering av resultat for 2011.

BN Bank

SpareBank1 SMN har en eierandel på 33 prosent i BN Bank. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet fra denne banken ble 27 millioner kroner (44 millioner) i 1. halvår. Resultatet inkluderer amortiseringseffekter.

Polaris Media

SpareBank 1 SMN har en eierandel på 23,45 prosent i Polaris Media. Selskapet er et mediekonsern med ledende posisjon i Midt- og Nord Norge. 18,81 prosent av selskapets aksjer ble overtatt den 28. mars 2012 etter konkurs i Roll Severin Gruppen i Trondheim. Selskapet er regnskapsmessig klassifisert som et tilknyttet selskap av SpareBank 1 SMN.

Bokført verdi på aksjene er 327 millioner per 30. juni 2012 inklusive SpareBank 1 SMN sin estimerte andel av resultatet for 1. halvår 2012 med 15 millioner. Da Polaris Media sitt halvårsregnskap ikke er offentliggjort så er bankens resultatandel beregnet med bakgrunn i vurderinger fra eksterne meglere. Resultatandelen er derfor beheftet med usikkerhet.

Andre selskaper

Dette er i all vesentlighet selskaper etablert for å håndtere overtatte næringslivsengasjementer. Et negativt resultat på 2 millioner kroner skyldes hovedsaklig verdifall på aksjer.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 799 millioner kroner (708 millioner) i 1. halvår 2012. Konsernets kostnader har økt med 91 millioner kroner tilsvarende 12,7 prosent.  

I morbanken har kostnadsveksten vært 56 millioner kroner tilsvarende 10 prosent. SpareBank 1 SMN har styrket kapasiteten og kompetansen på kundesiden, noe som har medført kostnadsvekst. I tillegg skyldes kostnadsveksten den gjennomførte ansatteemisjonen, kostnader knyttet til låneformidlere i boliglånsmarkedet, økte utviklingskostnader i SpareBank 1-samarbeidet og forvaltningskostnader til SpareBank 1 Markets.

Den øvrige del av veksten i konsernets kostnader skyldes økt ressursinnsats i EiendomsMegler 1 og i SpareBank 1 SMN Regnskap. Kostnadsveksten her er 20 prosent eller 35 millioner kroner, og har gitt økt omsetning og bedret resultat i begge selskapene.

Driftskostnader i forhold til GFK utgjorde 1,55 prosent (1,46 prosent). Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 54 prosent (53 prosent).

Selv om kostnadsveksten er i overensstemmelse med konsernets planer så er det fra 2. halvår 2012 iverksatt et omfattende forbedringsprogram som skal bedre kundeopplevelsene, øke produktiviteten og redusere de relative driftskostnadene. Styret er i prosess for å fastlegge og forankre ambisiøse mål for de iverksatte programmer og har besluttet å benytte LEAN som prosessverktøy.

Lave tap og lavt mislighold

I 1. halvår 2012 ble tap på utlån 25 millioner kroner (netto inntektsføring 7 millioner).

Netto tap på bedriftskundeporteføljen i 1. halvår 2012 ble 23 millioner kroner (netto inntektsført 9 millioner), inklusive tap i SpareBank 1 SMN Finans på 1 millioner kroner (8 millioner). Det har hittil i 2012 vært relativt lave nye individuelle nedskrivninger samtidig som det har vært tilbakeføringer på enkeltengasjementer. På privatkundeporteføljen er det i 1. halvår 2012 netto tapsført 2 millioner kroner (2 millioner).

Individuelle nedskrivninger på utlån per 1. halvår 2012 utgjorde 166 millioner kroner (177 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjorde 537 millioner kroner (539 millioner), tilsvarende 0,53 prosent (0,60 prosent) av brutto utlån ved halvårsskiftet.

Mislighold over 90 dager var 338 millioner kroner (361 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,34 prosent (0,40 prosent). Misligholdet på bedriftskundeporteføljen var 207 millioner kroner (235 millioner) og på privatmarkedsporteføljen 131 millioner (126 millioner). Individuelle nedskrivninger på misligholdte engasjementer var på 99 millioner kroner (88 millioner) tilsvarende en andel på 29 prosent (24 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 199 millioner kroner (178 millioner) fordelt på bedriftsmarked med 187 millioner (148 millioner) og privatmarked med 12 millioner (30 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,20 prosent (0,20 prosent). Individuelle nedskrivninger på disse engasjementene var på 67 millioner kroner (90 millioner) eller 34 prosent (51 prosent).

Utviklingen i mislighold følges nøye og det er fortsatt ikke tegn til at de økonomiske utfordringer man observerer i Europa skal slå inn i bankens markedsområde. Det fremheves også at banken har god kontroll på kreditteksponeringen, noe som bekreftes av at en svært lav andel av konkursene i markedsområdet gjelder bankens kunder. Andelen av konkursene er under 10 prosent mens bankens markedsandel i bedriftsmarkedet er mellom 35 og 40 prosent.

Gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Det er per 1. halvår 2012 ikke funnet grunnlag for å endre gruppevise tapsnedskrivninger i konsernet. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 290 millioner kroner (290 millioner).

Forvaltningskapital 107,8 milliarder kroner

Bankens forvaltningskapital per 1. halvår 2012 var 107,8 milliarder kroner (98,5 milliarder) og har økt med 9,3 milliarder tilsvarende 9,5 prosent siste 12 måneder. Økningen tilskrives for en stor del økte utlån. 

Per 1. halvår 2012 er det i tillegg overført boliglån for 26,2 milliarder kroner (22,4 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt samt næringslån for 750 millioner til SpareBank 1 Næringskreditt. Lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Inntjeningen fra de overførte lånene inntektsføres som provisjonsinntekter. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Konsernets samlede utlån har passert 100 milliarder kroner

Totale utlån har økt med 9,6 milliarder kroner (7,2 milliarder) tilsvarende 10,6 prosent (8,6 prosent) siste 12 måneder og var ved halvårsskiftet 100,6 milliarder (inkludert SpareBank 1 Boligkreditt). Veksten i 1. halvår isolert var 5,6 prosent (3,7 prosent).

Utlån til privatkunder økte med 5,6 milliarder kroner (4,7 milliarder) til 57,7 milliarder siste 12 måneder. Dette tilsvarer en vekst på 10,8 prosent (10,0 prosent). Veksten i 1. halvår var 4,9 prosent (5,0 prosent).

Vekst i utlån til bedriftskunder siste 12 måneder var 4,0 milliarder kroner (2,5 milliarder) tilsvarende 10,3 prosent (6,8 prosent). Samlede utlån til bedriftskunder utgjorde 42,8 milliarder kroner per 1. halvår 2012. Veksten på utlån til bedriftskunder ble i 1. halvår 6,5 prosent (2,1 prosent).

Utlån til privatkunder utgjorde 57 prosent (57 prosent) av ordinære utlån til kunder per 1. halvår 2012.

Totale innskudd fra kunder økte med 5,5 milliarder kroner (4,7 milliarder) siste 12 måneder til 51,5 milliarder per 1. halvår 2012. Dette tilsvarer en vekst på 12,0 prosent (11,4 prosent). Innskuddsveksten i 1. halvår 2012 var 7,6 prosent (7,5 prosent)

Innskudd fra privatkunder økte med 1,8 milliarder kroner (1,3 milliarder) til 22,4 milliarder tilsvarende 8,6 prosent (6,7 prosent), og innskudd fra bedriftskunder økte med 3,7 milliarder (3,4 milliarder) til 29,1 milliarder tilsvarende 14,8 prosent (15,6 prosent) siste 12 måneder. I 1. halvår utgjorde innskuddsveksten i Privatmarked og Bedriftsmarked henholdsvis 7,5 prosent (8,5 prosent) og 7,6 prosent (6,7 prosent).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per 1. halvår 2012 på 5,1 milliarder kroner (5,8 milliarder), en nedgang på 11 prosent siste 12 måneder. Nedgangen er i stor grad knyttet til verdifall på underliggende verdipapirer.

Investeringsprodukter, kundeporteføljer mill.kr 30.6.2012 30.6.2011 Endr
Aksjefond 2.462 2.897 -435
Spareforsikring 1.055 1.162 -107
Aktiv forvaltning 989 1.013 -24
Energiforvaltning 170 253 -83
Eiendomsfond 447 447 0
Totalt 5.123 5.772 -649

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje er økt med 8 prosent siste 12 måneder og samlet premievolum var 968 millioner kroner per 30. juni 2012 (896 millioner). Skadeforsikring er økt med 9 prosent, personforsikring med 6 prosent og tjenestepensjon med 5 prosent.

Forsikring, premievolum mill. kr. 30.6.2012 30.6.2011 Endr
Skadeforsikring 656 601 55
Personforsikring 175 165 10
Tjenestepensjon 137 130 7
Totalt 968 896 72

Privatmarked med god lønnsomhet og sterk vekst

Privatmarkedsvirksomheten oppnådde i 1. halvår 2012 en egenkapitalavkastning på 16,2 prosent (17,6 prosent). Resultat før skatt ble 142 millioner kroner (138 millioner).

Driftsinntektene har økt og ble i 1. halvår 2012 samlet 464 millioner kroner (448 millioner). Rentenettoen ble 259 millioner kroner (268 millioner) og provisjonsinntektene 205 millioner (180 millioner). Sammenlignet med samme periode i 2011 er utlånsmarginene høyere, dette i stor grad som følge av fallende markedsrente i 2012. Økte provisjonsinntekter er hovedsakelig økte provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt og økte forsikringsinntekter.

Utlånsmarginen i 1. halvår 2012 ble 1,64 prosent (1,34 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,25 prosent (0,60 prosent) (målt mot 3 mnd Nibor).

Veksten er god, og siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedsdivisjonen henholdsvis 12,2 prosent (9,8 prosent) og 9,7 prosent (4,7 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Tap og mislighold forventes å forbli på et lavt nivå. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i hele markedsområdet.

Privatmarked (mill kr) 30.6.2012 30.6.2011 Endr.
Netto renteinntekter 259 268 -9
Provisjonsinntekter 205 180 25
Sum inntekter 464 448 16
Driftskostnader 320 307 13
Resultat før tap 144 141 3
Tap 2 3 -1
Resultat før skatt 142 138 4
       
Ek avkastning e.skatt 16,2 % 17,6 %  
       
Utlån (mrd kr) 55,3 49,3 6,0
Innskudd (mrd kr) 22,6 20,7 2,0

Privatmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

Bedriftsmarked med god lønnsomhet

Egenkapitalavkastningen i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 13,8 prosent (14,2 prosent). Resultat før skatt ble 351 millioner kroner (370 millioner).

Samlede driftsinntekter i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 570 millioner kroner i 1. halvår 2012 (523 millioner).

Netto renteinntekter ble 489 millioner kroner (443 millioner), mens andre inntekter ble 81 millioner kroner (80 millioner). Økte netto renteinntekter er konsekvens av fortsatt vekst uten at marginen har blitt svekket. Det er lav risiko i utlånsporteføljen, og tap i 1. halvår 2012 ble 22 millioner kroner (inntektsføring 19 millioner).

Utlåns og innskuddsmargin i bedriftsmarkedsdivisjonen ble henholdsvis 2,37 prosent (2,14 prosent) og 0,05 prosent (0,20 prosent). Utlånsveksten i bedriftsmarkedsdivisjonen ble 7,9 prosent (7,7 prosent) og innskuddsveksten ble 9,5 prosent (12,2 prosent).

Bedriftsmarked (mill kr) 30.6.2012 30.6.2011 Endr.
Netto renteinntekter 489 443 46
Provisjonsinntekter 81 80 1
Sum inntekter 570 523 47
Driftskostnader 196 171 25
Resultat før tap 374 351 23
Tap 22 -19 41
Resultat før skatt 351 370 -19
       
Ek avkastning e.skatt 13,8 % 14,2 %  
       
Utlån (mrd kr) 40,2 37,2 2,9
Innskudd (mrd kr) 25,9 23,6 2,2

Bedriftsmarkedsdivisjonen er en del av morbanken, og tabellen inneholder derfor ikke tall fra bankens datterselskaper.

SpareBank 1 SMN Markets

SpareBank 1 SMN Markets leverer et komplett spekter av kapitalmarkedsprodukter og - tjenester, og har styrket bemanningen innenfor aksjehandel, valuta og corporate finance.

SpareBank 1 SMN Markets hadde totale inntekter i 1. halvår 2012 på 68,5 millioner kroner (52,3 millioner). Det er økte inntekter særlig innenfor renteprodukter sammenlignet med 2011. SpareBank 1 SMN har i 2. kvartal 2012 inngått en aktiv forvaltningsavtale med SpareBank 1 Markets. Avtalen innebærer at SpareBank 1 Markets kommer i styrket posisjon til å levere valuta- og renteprodukter i første- og annenhåndsmarkedet. Forretningsvolumet er regulert gjennom klare rammer for eksponering i forhold til produkter og motparter og innebærer uvesentlig endring av bankens risikoeksponering. Inntekter og kostnader fordeles mellom partene etter en gitt fordelingsnøkkel.

Markets (mill. kr) 30.6.2012 30.6.2011 Endr.
Valutahandel 21,2 19,6 1,6
Renteprodukter 38,0 15,2 22,8
Corporate 5,4 2,6 2,8
Verdipapirhandel, VPS, div. 6,3 6,2 0,1
Investeringer -2,4 8,7 -11,1
Sum inntekter 68,5 52,3 16,2

Av brutto inntekter på 68,5 millioner kroner er 17 millioner overført Bedriftsmarked. Dette er Bedriftsmarked sin andel av inntekter på valuta- og renteforretninger på egne kunder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i 1. halvår 2012 ble 67 millioner kroner (68 millioner) før skatt.

Resultat før skatt, mill. kr 30.6.2012 30.6.2011 Endr
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 41,8 33,3 8,5
SpareBank 1 SMN Finans  30,3 16,3 14,0
SpareBank 1 SMN Regnskap 8,6 5,0 3,6
Allegro Finans -1,3 -1,1 -0,2
SpareBank 1 SMN Invest  -1,7 29,6 -31,3
Eiendomsselskaper -10,9 -14,7 3,8
Sum 66,8 68,4 -1,6

Resultatene er selskapenes totalresultat. Bankens eierandel i EiendomsMegler 1 er 86,7 prosent og i Allegro 90,1 prosent. Eierandelen i de øvrige selskapene er 100 prosent. 

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i sitt markedsområde og markedsandelen er om lag 40 prosent. Selskapet oppnåde et meget godt resultat i 2011 og har også hatt et sterkt 1. halvår 2012 med et resultat før skatt på 41,8 millioner kroner (33,3 millioner).

SpareBank 1 SMN Finans hadde et resultat på 30,3 millioner kroner i 1. halvår (16,3 millioner). Resultatforbedringen tilskrives i all hovedsak forbedrede inntekter og reduserte tap. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 3,1 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 1,9 milliarder.

Virksomheten inkluderer datterselskapet SpareBank 1 Bilplan, som er et spesialselskap for administrasjon av bilordninger, og administrerer 3 200 biler.

Det er inngått avtale med SpareBank 1 Nordvest og SpareBank 1 Søre Sunnmøre som bringer de nevnte banker inn på eiersiden med 9,9 prosent av aksjene i SpareBank 1 SMN Finans. Transaksjonen gjennomføres per 1. juli 2012 som en rettet emisjon som reflekterer virkelig verdi i SpareBank 1 SMN Finans.

SpareBank 1 SMN Regnskap oppnådde et overskudd før skatt på 8,6 millioner kroner (5,0 millioner).

Oppkjøp av flere lokale regnskapskontor i 2011 forklarer mye av økningen. Selskapet har i 2012 ervervet 40 prosent av aksjene i regnskapsbyråkjeden Consis. Resterende 60 prosent av selskapet er eid av Sparebanken Hedmark.

Allegro Finans hadde i 1. halvår et underskudd på 1,3 millioner kroner (underskudd 1,1 millioner) før skatt. Selskapet har en portefølje på ca 2 milliarder kroner til aktiv forvaltning.

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale børsnoterte virksomheter. Selskapet hadde et underskudd i 1. halvår 2012 på 1,7 millioner kroner (overskudd 29,6 millioner). Resultatet i selskapet er i sin helhet konsekvens av verdiendringer i selskapets samlede aksjebeholdning.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. En del av strategien er at SMN skal ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i 12 måneder med ordinær drift og utlånsaktivitet uten at banken tilføres ekstern finansiering utover det som følger av at boliglån overføres SpareBank 1 Boligkreditt.

Banken har per 30. juni 2012 likviditetsreserver på 21 milliarder kroner og er dermed finansiert i 18 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved halvårsskiftet på 71 prosent (84 prosent).

SpareBank 1 Boligkreditt fremstår som bankens viktigste finansieringskilde, og i 1. halvår 2012 er utlån samlet på ytterligere 4,1 milliarder kroner overført boligkredittselskapet. Per 30. juni 2012 var utlån på samlet 26,2 milliarder kroner overført SpareBank 1 Boligkreditt. Overføring av lån til SpareBank 1 Næringskreditt er iverksatt i 2012, og per 30. juni 2012 er 750 millioner kroner overført SpareBank 1 Næringskreditt.

Rating

SpareBank 1 SMN har rating hos Moody’s og Fitch Ratings med henholdsvis A1 (negative outlook) og A- (stable outlook). Banken mottok i mars måned i likhet med flere øvrige finansinstitusjoner varsel om mulig nedgradering med inntil en karakter fra Moody’s.

Styrket kapitaldekning etter emisjoner

Det er i 2012 gjennomført en emisjon med fortrinnsrett for eksisterende eiere. Tegningsperioden var 12. - 26. mars 2012. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 740 millioner kroner. Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret den 11. april 2012, slik at regnskapsmessig effekt er fra 2. kvartal. Det ble i samme periode gjennomført emisjon rettet mot bankens ansatte. Det ble tildelt egenkapitalbevis for 21 millioner kroner i ansatteemisjonen.

Emisjonene har styrket kjernekapitaldekningen med 1,0 prosentpoeng, og var 11,0 prosent per 30. juni 2012 (10,7 prosent) og totalkapitaldekningen 12,4 prosent (12,3 prosent). Ren kjernekapital, det vil si kjernekapital eksklusive fondsobligasjoner, var 9,5 prosent.

Konsernets målsetting er en kjernekapitaldekning på 11 prosent og en kapitaldekning på 12 prosent.

Banken er IRB-godkjent, og benytter IRB grunnleggende metode for å beregne kapitalkrav for kredittrisiko. I samarbeid med de øvrige IRB-bankene i SpareBank 1 alliansen har banken iverksatt en prosess for å søke om å benytte avansert IRB i sine beregninger. Søknaden forventes levert innen utgangen av 2012.

Planlagt emisjon på inntil 200 millioner kroner rettet hovedsakelig mot Sparebankstiftelsen SMN er utsatt inntil videre.

Tall i mill. kroner 30.6.2012 30.6.2011
Kjernekapital 8.722 7.394
Ansvarlig lån 1.178 1.102
Ansvarlig kapital 9.900 8.496
Kapitalkrav 6.371 5.522
Kjernekapitalandel 11,0 % 10,7 %
Kapitaldekning 12,4 % 12,3 %

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 30. juni 2012 var 48,03 kroner, og resultatet per egenkapitalbevis ble 2,63 kroner.

Per 30. juni 2012 var kursen 32,10 kroner, og det er i 2012 utbetalt et utbytte for 2011 på 1,85 kroner per bevis (justert for emisjoner gjennomført i 2012).  

Pris/Inntjening ble 6,10 og Pris/Bok 0,67 per 30. juni 2012.

Risikoforhold

Den negative utviklingen i internasjonal økonomi har fortsatt inn i 2012, og de fleste land opplever markert reduksjon i BNP-vekst, og i flere tilfeller også fallende BNP. Dette vil ha effekt på norsk økonomi gjennom redusert etterspørsel for den eksportorienterte delen av næringslivet. Norge nyter godt av solide statsfinanser og utvikling i petroleumsindustrien. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, og husholdingene opplever reallønnsvekst. Kombinert med fortsatt lave renter medfører dette at tapsrisikoen på personmarked fortsatt er lav.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen, hvor både kapitalforvalting i forbindelse med forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Kredittkvaliteten i bankens utlånsportefølje er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivåer er svært lave i historisk sammenheng. Den svake økonomien i EU representerer fortsatt en betydelig usikkerhet selv om flere stimuleringstiltak har gitt midlertidige positive effekter for finansmarkedene, de lave internasjonale rentene medfører imidlertid at ytterligere rentenedsettelser vil kunne få begrenset ekspansiv effekt. En sterk norsk økonomi medfører at kronen er sterk, noe som kan føre til kostnadsutfordringer for deler av den eksportrettede industrien, selv om disse motvirkes av innenlandsk vekst. 

EBAs krav til ren kjernekapital på 9 % for store europeiske banker er i stor grad oppnådd gjennom oppkapitalisering og restrukturering av banker. Hvorvidt dette vil bidra til redusert usikkerhet rundt deler av europeisk banksektor gjenstår å se, og Moody's har nedgradert en rekke europeiske banker. Ulik tilnærming til kapitaldekningsregelverket medfører at det skapes usikkerhet om norske bankers soliditet, sammenlignet med nordiske konkurrenter. I sum medfører dette at det også i perioden fremover er forhold som kan ha negativ effekt på bankens mulighet til å finansiere seg i utlandet.

Utsikter fremover

Situasjonen for europeisk økonomi er krevende. Konsekvensene for virksomheten i bankens markedsområde har så langt vært begrensede. Lavt mislighold og lave tap i bankens portefølje reflekterer dette.

Styret er forberedt på at denne situasjonen kan endre seg. Arbeidsledigheten i Norge er imidlertid lav, og det er få signaler i regional makroøkonomi isolert sett som tilsier vesentlig endret risikobilde utover i 2012.

I 1. halvår 2012 har banken gjennomført en fortrinnsrettsemisjon og en ansatteemisjon. Dette har bedret bankens soliditet vesentlig, og banken er enda bedre posisjonert til å utnytte muligheter i markedet. Bankens finansiering er robust med betydelige likviditetsreserver.

Banken har en sterk markedsposisjon, og har gjennom 1. halvår oppnådd økte driftsinntekter tross et krevende marked for pengemarkedsfinansiering. For å forsterke posisjonen ytterligere har styret iverksatt et program som har som mål å ytterligere styrke kundeorienteringen og derigjennom effektiviteten i konsernet.

Styret er godt fornøyd med konsernets resultat for 1. halvår 2012 og legger til grunn at også 2012 blir et godt år for SpareBank 1 SMN.

  Trondheim, 9. august 2012   
  Styret i SpareBank 1 SMN   
       
       
       
       
Per Axel Koch Kjell Bjordal Aud Skrudland Arnhild Holstad
(leder) (nestleder)    
       
       
Bård Benum Elbjørg Gui Standal Paul E. Hjelm-Hansen Venche Johnsen
      (ansatterepr.)
       
       
      Finn Haugan
      (konsernsjef)

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN