Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12  (i mill. kroner) Note 30.6.12 30.6.11 31.12.11
1.519 3.922   1.152 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.152 3.922 1.519
5.033 3.958   5.254 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.623 1.459 2.557
70.793 66.241   71.121 Brutto utlån til kunder 5,8 73.595 68.559 73.105
-151 -141   -155  - Individuelle nedskrivninger 6,7,8 -166 -177 -172
-273 -273   -273  - Nedskrivning på grupper av utlån 6  -290 -290 -290
70.369 65.827   70.693 Netto utlån til kunder   73.139 68.092 72.643
12.918 14.988   16.955 Sertifikater og obligasjoner    16.955 14.988 12.918
3.698 1.619   4.244 Derivater   4.243 1.619 3.697
  546   568 528 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 2 606 578 611
2.822 2.822   3.179 Investering i eierinteresser   4.628 4.215 4.259
1.203 1.137   2.043 Investering i konsernselskaper   - -  -
  447   447 447 Goodwill   471 460 471
1.142 1.651 2.190 Øvrige eiendeler 9 3.998 3.170 2.779
99.697 96.938 106.684 Eiendeler   107.815 98.503 101.455
6.232 7.635   6.968 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.967 7.635 6.232
2.886 4.318   2.553 Innlån bytteordning med staten   2.553 4.318 2.886
48.114 46.133   52.231 Innskudd fra og gjeld til kunder 10 51.504 45.990 47.871
28.148 26.382   28.341 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 28.341 26.382 28.148
3.158 1.559   4.097 Derivater   4.097 1.559 3.158
1.544 1.734   1.784 Annen gjeld 12 2.325 2.201 2.122
2.690 2.516   2.662 Ansvarlig lånekapital 11 2.662 2.516 2.690
92.773 90.278 98.634 Sum gjeld   98.450 90.601 93.107
2.373 2.373   2.484  Eierandelskapital    2.484 2.373 2.373
  -0   -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -0 -0 -0
  183   182 813  Overkursfond    813 182 183
1.457 1.160   1.457  Utjevningsfond    1.457 1.160 1.457
  190   -0 -  Avsatt utbytte   -   -0 190
40   - -  Avsatt gaver    -   - 40
2.611 2.345   2.611  Grunnfondskapital    2.611 2.345 2.611
70 45   70  Fond for urealiserte gevinster    90 71 85
  - 0   0  Annen egenkapital    1.264 1.138   1.274
  -   556 614  Ordinært resultat    510 505 -
       Minoritetsandel    136 129 135
6.924 6.660   8.050  Sum egenkapital    13 9.365 7.902 8.348
99.697 96.938 106.684  Gjeld og egenkapital    107.815 98.503 101.455

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN