Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
40 21 40 Utsatt skatt 50 21 55
215 127 91 Betalbar skatt 118 139 244
913 821 926 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.278 1.080 1.213
101 136 112 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 112 136 102
  -   -   - Pensjonsforpliktelser 7 6 7
113 68 96 Trasseringsgjeld 96 68 113
10 3 1 Leverandørgjeld 41 46 38
20 162 171 Gjeld verdipapirer 171 162 20
  -   -   - Gjeld holdt for salg 79 414 151
130 395 347 Annen gjeld 374 128 177
1.544 1.734 1.784 Sum øvrige gjeld 2.325 2.201 2.122

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN