Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
219 319 1.230 Sertifikatgjeld, nominell verdi 1.230 319 219
27.681 25.985 26.851 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 26.851 25.985 27.681
248 78 260 Verdijusteringer 260 78 248
28.148 26.382 28.341 Sum verdipapirgjeld 28.341 26.382 28.148

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner

  30.6.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Sertifikatgjeld, nominell verdi 1.230 1.061 49 - 219
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 26.851 4.265 5.040 -55 27.681
Verdijusteringer 260 -   - 11 248
Totalt 28.341 5.326 5.089 -44 28.148
           
  30.6.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.328 -   - -21 1.349
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 900 -   - -3 902
Verdijusteringer 134 -   - -5 139
Total  2.662 -   -   -29 2.690

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN