Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern 
2011 2012 (i mill. kroner) 2012 2011
820 1.025 Periodens resultat etter skatt   1.077 1.024
38 43 Av- og nedskrivninger   102 87
12 51 Tap på utlån/garantier   58 27
870   1.119 Tilført fra årets virksomhet   1.237 1.140
-1.656 284 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 316 -1.851
1.687 -293 Økning/(reduksjon) annen kortsiktig gjeld -365 1.679
-3.398 -1.738 Reduksjon/(økning) utlån -1.919 -3.335
-2.139 -586 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -456 -2.137
5.086 5.073 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 4.381 5.086
-3.944 -1.708 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinst. -1.708 -3.944
4.118 -4.246 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -4.246 4.062
624 -2.096 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.760 699
-59 -92 Investering i varige driftsmidler -279 -184
  1   - Innbetalinger fra salg av bygninger/driftsmidler   -   2
-900 -1.611 Reduksjon/(økning) tilknyttede- og/konsernselskaper -314 -734
79 192 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -166 7
-879 -1.512 B) Netto likviditetsendring investeringer -759 -909
-68 350 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 350 -68
  -   936 Innbetalinger knyttet til egenkapitalbevis    936   -
-285 -190 Utbetalt utbytte -190 -285
-192 -40 Besluttet gaveutdeling -40 -192
  -  - Korrigering EK  -89 -45
207 2.112 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 2.112 207
-338 3.168 C) Netto likviditetsendringer finansiering 3.079 -383
-593 -440 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -440 -593
2.112 1.519 Likviditetsbeholdning per 01.01 1.519 2.112
1.519 1.079 Likviditetsbeholdning per utgangen av kvartalet 1.079 1.519
593 440 Endring 440 593

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN