Note 13 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet  å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1. januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 34 i bankens årsrapport.

Morbank   Konsern
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
2.373   2.373   2.484  Egenkapitalbevis    2.484   2.373 2.373
  -0 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
183 182 813  Overkursfond  813 182 183
1.457   1.160   1.457  Utjevningsfond    1.457   1.160 1.457
2.611   2.345   2.611  Grunnfondskapital    2.611   2.345 2.611
190 - -  Avsatt utbytte  - - 190
40 - -  Avsatt gaver  - - 40
70 45 70  Fond for urealiserte gevinster  90 71 85
- -   0 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.400   1.267 1.409
- 556 614  Periodens resultat  510 505 -
6.924   6.660   8.050 Sum balanseført egenkapital   9.365   7.902 8.348
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -670   -643   -692
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 64 65 64
  -230 - -0 Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -   -230
  -387   -386   -460 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -2 - -
  -137   -142   -139 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -153   -151   -147
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -682   -636   -656
- -   -82 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -74 - -
-   -556   -614 Periodens resultat   -510   -505 -
- 278 307 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 % etter skatt) 255 252 -
956 893 950 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.130   1.110 1.170
6.680   6.300   7.564 Sum kjernekapital   8.722   7.394 7.856
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% 37 - -
326 315 324 Evigvarende ansvarlig kapital 325 315 328
1.409   1.310   1.388 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.653   1.574 1.674
  -387   -386   -460 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -2 - -
  -137   -142   -139 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -153   -151   -147
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -682   -636   -656
1.211   1.097   1.112 Sum tilleggskapital   1.178   1.102 1.199
7.891   7.397   8.676 Netto ansvarlig kapital   9.900   8.496 9.055
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.456   1.408   1.584 Engasjement med spesialiserte foretak   1.584   1.408 1.456
1.313   1.195   1.511 Engasjement med øvrige foretak   1.511   1.203 1.313
40 56 38 Engasjement med massemarked SMB 41 59 42
324 292 318 Engasjement med massemarked personer 541 451 513
31 31 28 Engasjement med øvrige massemarked 30 33 33
653 634   1.008 Egenkapitalposisjoner - - -
3.818   3.616   4.487 Sum kredittrisiko IRB   3.707   3.154 3.357
182 98 223 Gjeldsrisiko 223 98 182
49 41 48 Egenkapitalrisiko 15 15 16
- - - Valutarisiko - - -
293 293 315 Operasjonell risiko 420 400 400
653 528 609 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.121   1.962 2.184
  -65   -65   -76 Fradrag   -115   -107   -111
- - - Overgangsordning - - -
4.930   4.512   5.607 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.371   5.522 6.029
      Kapitaldekning      
10,8 % 11,2 % 10,8 % kjernekapitaldekning 11,0 % 10,7 % 10,4 %
12,8 % 13,1 % 12,4 % kapitaldekning 12,4 % 12,3 % 12,0 %

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN