Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
5.027 4.332 5.476 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 5.652 4.525 5.217
1.883 2.287 1.966 Havbruk 2.096 2.426 2.026
2.644 2.543 3.099 Industri og bergverk 3.329 2.805 2.881
2.113 2.345 2.574 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.063 2.825 2.572
2.147 2.178 2.138 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.324 2.407 2.337
5.974 5.384 5.939 Sjøfart 5.946 5.389 5.978
12.662 12.781   12.381 Eiendomsdrift   11.877 12.314 12.179
3.573 3.051 3.375 Forretningsmessig tjenesteyting 3.678 3.334 3.867
1.808 1.794 1.826 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 2.164 2.055 2.078
63 23   27 Offentlig forvaltning   32 58 92
969 692 1.560 Øvrige sektorer 2.646 694 971
38.861 37.411   40.362 Sum næring    42.807 38.832 40.198
54.058 51.209   57.718 Lønnstakere   57.746 52.107 55.034
92.919 88.620   98.079 Sum utlån inkl. Boligkreditt og Næringskreditt   100.552 90.939 95.232
22.126 22.379   26.958 Herav Boligkreditt og Næringskreditt   26.958 22.379 22.126
70.793 66.241   71.121 Brutto utlån i balansen   73.595 68.559 73.105

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN