Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
  -   -   - Utsatt skattefordel 3 7 19
151 143 183 Varige driftsmidler 1.199 1.074 1.109
  -   -   - Eiendeler holdt for salg 559 1.037 481
956 1.037 1.043 Opptjente ikke motatte inntekter 1.027 185 948
4 185 402 Fordringer verdipapirer 402 461 4
30 287 563 Andre eiendeler 807 407 218
1.142 1.651 2.190 Sum øvrige eiendeler 3.998 3.170 2.779

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN