Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
      Misligholdte utlån       
272 254 278 Brutto mislighold over 90 dager *) 338 361 338
73 58 92 -  Individuelle nedskrivninger 99 88 89
199 196 186 Netto misligholdte utlån 239 273 249
27 % 23 % 33 % Avsetningsgrad 29 % 24 % 26 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
191 161 183 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 199 178 204
77 84 62 -  Individuelle nedskrivninger 67 90 83
113 77 121 Netto andre tapsutsatte engasjement 132 88 121
41 % 52 % 34 % Avsetningsgrad 34 % 51 % 41 %
*) Herav 65 mill kroner vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Disse vil ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN