Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.6.11 30.6.12   30.6.12 30.6.11 31.12.11
186 186 151 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 172 222 222
9 8 25 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 25 8 10
26 20 6 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 7 22 28
57 23 23 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 24 26 59
75 55 38 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 49 57 91
151 141 155 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 166 177 172
85 63 48 Konstaterte tap i perioden 60 71 117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN