Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
40 21 40 Utsatt skatt 49 27 55
215 187 161 Betalbar skatt 189 205 244
913 1.129 1.092 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.466 1.408 1.213
101 116 94 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 94 117 102
  -   -   - Pensjonsforpliktelser 7 6 7
113 80 87 Trasseringsgjeld 87 80 113
10 3 9 Leverandørgjeld 51 39 38
20 1.198 1.476 Gjeld verdipapirer 1.476 1.198 20
  -   -   - Gjeld holdt for salg 79 137 151
130 386 358 Annen gjeld 362 421 177
1.544 3.119 3.318 Sum øvrige gjeld 3.861 3.638 2.122

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN