Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.11 30.9.11 30.9.12   30.9.12 30.9.11 31.12.11
219 199 934 Sertifikatgjeld, nominell verdi 934 199 219
27.681 25.429 28.797 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 28.797 25.429 27.681
248 257 353 Verdijusteringer 353 257 248
28.148 25.885 30.085 Sum verdipapirgjeld 30.085 25.885 28.148

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner

  30.9.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Sertifikatgjeld, nominell verdi 934 2.109 1.394 - 219
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 28.797 8.540 7.227 -196 27.681
Verdijusteringer 353 -   - 105 248
Totalt 30.085 10.649 8.621 -91 28.148
           
  30.9.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.310 -   - -39 1.349
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 877 -   -   -25 902
Verdijusteringer 133 -   - -6 139
Total  2.620 -   -   -70 2.690

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN