Note 6 - Tap på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
-36 -4 -9 Periodens endring i individuelle nedskrivninger -8 -5 -50
- - - Periodens endring i gruppenedskrivninger - - -
75 5 35 Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er nedskrevet 35 6 91
9 2 6 Periodens konst. tap hvor det tidligere ikke er nedskrevet 8 6 26
-37 -13 -26 Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -27 -13 -39
12 -10 7 Periodens tapskostnader 8 -6 27

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN