Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
186 186 151 Individuelle nedskrivninger ved starten av perioden 172 222 222
9 6 24 + Økt nedskrivning på engasjement hvor det tidl. er nedskrevet 24 6 10
26 14 4 - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder 4 15 28
57 10 6 + Nedskrivning på engasjement hvor det tidl. ikke er nedskrevet 7 11 59
75 5 35 -  Konstaterte tap i perioden hvor det tidligere er nedskrevet 35 6 91
151 182 142 Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden 164 217 172
85 7 41 Konstaterte tap i perioden 43 12 117

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN