Note 8 - Misligsholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
      Misligholdte utlån       
272 362 265 Brutto mislighold over 90 dager *) 318 477 338
73 62 87 -  Individuelle nedskrivninger 94 96 89
199 300 178 Netto misligholdte utlån 224 382 249
27 % 17 % 33 % Avsetningsgrad 30 % 20 % 26 %
      Andre tapsutsatte engasjement      
191 200 154 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 183 202 204
77 120 55 -  Individuelle nedskrivninger 70 122 83
113 80 99 Netto andre tapsutsatte engasjement 113 81 121
41 % 60 % 36 % Avsetningsgrad 38 % 60 % 41 %
*) Herav 55 mill kroner vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Disse vil ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN. 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN