Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
- - - Utsatt skattefordel 7 7 19
151 143 162 Varige driftsmidler 1.179 1.070 1.089
- - - Eiendeler holdt for salg 620 407 481
956 859 881 Opptjente ikke motatte inntekter 875 882 948
4 468 101 Fordringer verdipapirer 101 468 4
30 147 41 Andre eiendeler 192 261 218
1.142 1.616 1.185 Sum øvrige eiendeler 2.974 3.096 2.759

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN