Note 8 - Misligholdte og tapsutsatte engasjement

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
    Misligholdte utlån     
272 298 Brutto mislighold over 90 dager *) 374 338
73 72 -  Individuelle nedskrivninger 83 89
199 226 Netto misligholdte utlån 291 249
27 % 24 % Avsetningsgrad 22 % 26 %
    Andre tapsutsatte engasjement    
191 119 Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) 143 204
77 57 -  Individuelle nedskrivninger 62 83
113 63 Netto andre tapsutsatte engasjement 81 121
41 % 48 % Avsetningsgrad 43 % 41 %
*) Per Q4 er det ingen mislighold som vedrører lån i garantiporteføljen overtatt fra BN Bank ASA. Eventuelt mislighold i garantiporteføljen vil for øvrig ikke medføre tap for SpareBank 1 SMN.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN