Note 9 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
  -   - Utsatt skattefordel   13   19
  151   201 Varige driftsmidler 1.277 1.109
  956 1.009 Opptjente ikke motatte inntekter 1.026   948
  4   46 Fordringer verdipapirer   46   4
  30   230 Andre eiendeler   381   218
1.142 1.485 Sum øvrige eiendeler 2.742 2.299

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN