Note 4 - Driftskostnader

Morbank   Konsern
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
  528   618 Personalkostnader   924   810
  167   166 IT-kostnader   187   185
  23   23 Porto og verditransport   28   27
  38   39 Markedsføring   49   50
  38   43 Ordinære avskrivninger   102   87
  119   128 Driftskostnader faste eiendommer   101   95
  47   55 Kjøpte tjenester   66   55
  129   132 Andre driftskostnader   199   173
  1.089   1.206 Sum driftskostnader   1.654   1.482

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN