Note 3 - Segmentrapportering

Konsern 31.12.12  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter  540 905 -21 5 118   1   0   -70   1.477
Renter av allokert kapital 11 98   4   - -   -   -113
Sum renteinntekter 552 1.003 -18 5 118   1   0   -183   1.477
Netto provisjons- og andre inntekter 484 137   24   336   -14   11   100 61   1.139
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  1 34   87   2 342 467
Sum inntekter * 1.037 1.174   93   341 104   12   102 220   3.083
Sum driftskostnader 653 399   94   265 40   15   88 98   1.654
Resultat før tap 384 775 -1 76 64 -4   14 122   1.430
 Tap på utlån, garantier m.v.   1 45   -   - 7 -   - 5 58
Resultat før skatt inkl. virksomhet holdt for salg 383 731 -1 76 56 -4   14 117   1.371
EK avkastning 22,6 % 13,8 % -0,4 %           12,1 %
                   
Balanse                   
Utlån til kunder  58.892 40.671   -   - 3.145 -   - 2.201 104.909
Herav overført Boligkreditt og Næringskreditt    -28.029   -976   -   - - -   -   -29.966
Individuell nedskrivning utlån    -28   -101   -   -   -15 -   - -   -144
Gruppenedskrivning utlån   -   -    -   -   -16 -   -   -278   -295
Andre eiendeler  391 873   - 70   -2.905   6   20 34.961 33.415
Sum eiendeler 31.225 40.467   - 70 208   6   20 35.924 107.919
                    
Innskudd fra og gjeld til kunder  22.440 27.064   -   - -   29   14 2.705 52.252
Annen gjeld og egenkapital  8.784 13.403   - 70 208 -23   6 33.218 55.667
Sum egenkapital og gjeld 31.225 40.467   - 70 208   6   20 35.924 107.919

 

Konsern 31.12.2011  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 511 782   10 5 94   1 -0   -11   1.391
Renter av anvendt kapital 16 128   5   - - -   -   -149 -
Sum renteinntekter 527 910   15 5 94   1 -0   -160   1.391
Netto provisjons- og andre inntekter 337 133   24   308   -1   12   79 27 919
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 8 36   64   -0   -1 -   - 371 478
Sum inntekter * 872 1.079   103   313 92   12   79 238   2.789
Sum driftskostnader 608 351   94   237 50   18   74 50   1.482
Resultat før tap 264 728   9 76 42 -5   5 189   1.306
Tap på utlån, garantier m.v. 7 5   -   - 15 -   -   -0 27
Resultat før skatt inkl. virksomhet holdt for salg 256 724   9 76 27 -5   5 189   1.279
EK avkastning 16,8 % 13,9 % 3,4 %           12,8 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 52.055 38.655 -   - 2.941 -   0 1.580 95.232
Herav overført Boligkreditt   -21.079   -257 -   - - -   -   -790   -22.126
Individuell nedskrivning utlån   -31   -120 -   -   -22 -   - -   -172
Gruppenedskrivning utlån - - -   -   -16 -   -   -273   -290
Andre eiendeler 265 609  -   146   -2.461   17   18 30.216 28.812
Sum eiendeler 31.210 38.888   -   146 443   17   19 30.732 101.455
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 21.185 25.345  -  -  -  -  - 1.340 47.871
Annen gjeld og egenkapital 10.025 13.543  -   146 443   17   18 29.392 53.584
Sum egenkapital og gjeld 31.210 38.888   -   146 443   17   19 30.733 101.455
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.          

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler 31.12.12 31.12.11
Inntekter av eierinteresser   264 290
Herav SpareBank 1 Gruppen 94 96
Herav BN Bank 72 89
Herav Bank 1 Oslo Akershus 26 15
Herav SpareBank 1 Boligkreditt 44 16
Herav SpareBank 1 Næringskreditt 8 9
Herav Polaris Media   -14 23
Kursgevinst og utbytte av aksjer 21 101
Herav SpareBank 1 SMN Invest -9   92
Kursgevinst øvrige verdipapirer 56   -10
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer   126 96
Netto avkastning på finansielle eiendeler   467 478

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN