Note 2 - Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger

Ved utarbeidelse av konsernregnskapet foretar ledelsen estimater, skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. I fjorårets årsregnskap er det redegjort nærmere for vesentlige estimater og forutsetninger i note 4 Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper.

Pensjoner

Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet førtidspensjon (AFP) for ansatte fra fylte 62 år. Egenandel for banken utgjør folketrygdens opptjening av utbetalt pensjon for arbeidstakere som benytter seg av AFP. Bankens ansvar er 100 prosent per år fra 62 til 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010. 

Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010.  Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen.  Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidstakere tjener årlig opp rett til AFP med 0,314% av pensjonsgivende inntekt opp til 7,1G frem til 62 år. Opptjening i ny ordning beregnes på bakgrunn av arbeidstakerens livsinntekt, slik at alle tidligere arbeidsår innregnes i opptjeningsgrunnlaget.

Den nye AFP-ordningen anses regnskapsmessig å være en ytelsesbasert flerforetaksordning. Dette innebærer at det enkelte foretaket skal regnskapsføre sin proporsjonale andel av ordningens pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler og pensjonskostnad. Dersom det ikke foreligger beregninger av de enkelte komponentene i ordningen og et konsistent og pålitelig grunnlag for allokering, regnskapsføres den nye AFP-ordningen som en innskuddsordning. På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke slikt grunnlag, og den nye AFP-ordningen regnskapsføres derfor som en innskuddsordning. Regnskapsføring av ny AFP-ordning som ytelsesordning vil først skje når pålitelig måling og allokering kan foretas. Ny ordning skal finansieres ved at Staten dekker 1/3 av pensjonsutgiftene og 2/3 skal dekkes av arbeidsgiverne. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G.

I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse. Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger.

IAS 19 Ytelser til ansatte

Ny IAS 19 om ytelser til ansatte ble 6. juni 2012 vedtatt av EU. I krafttredelse er  1. januar 2013, med mulighet for tidlig implementering. SpareBank 1 SMN vil implementere standarden fom 1. januar 2013. Basert på aktuarberegning pr 31. desember 2012 anslås implementeringseffekten å være omlag 52 millioner kroner i positiv effekt på konsernets egenkapital. Endringen fra tidligere estimat skyldes hovedsaklig endring i diskonteringsrenten siden forrige beregning.

Garantiavtale BN Bank

Det er per 1. februar 2012 inngått avtale med BN Bank om at BN Bank frafaller garantien for 2,4 milliarder kroner av porteføljen, og at garantiprovisjonen knyttet til denne derved bortfaller med virkning fra samme dato. Det gjenstår etter dette 0,7 milliarder kroner i garantiporteføljen. Garantien vil løpe i tre år.

Holdt for salg

SpareBank 1 SMN har i fjerde kvartal omklassifisert sin investering i Polaris Media til kategorien holdt for salg i samsvar med IFRS 5. Beste estimat om forventet salgspris på balansedagen er lagt til grunn som virkelig verdi. Banken har i januar 2013 solgt deler av investeringen til kr 27,- pr aksje. Se også omtale i styrets beretning.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN