Note 3 - Segmentrapportering

 

Konsern 30.6.12  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 251 433 -1 2 58   0 -0   -22 720
Renter av allokert kapital 8 56   2   -66 -
Sum renteinntekter 259 489   1 2 58   0 -0   -88 720
Netto provisjons- og andre inntekter 204 64   10   166   -1   5   52 23 524
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 17   41   -0 0   1 180 239
Sum inntekter * 464 570   52   168 56   5   53 115   1.483
Sum driftskostnader 320 196   45   126 25   7   44 36 799
Resultat før tap 144 374   8 42 31 -1   9 80 684
 Tap på utlån, garantier m.v.  2 22   - 1 0 25
Resultat før skatt  142 351   8 42 30 -1   9 80 659
EK avkastning 16,2 % 13,8 %              11,7 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 55.338 40.163   - 72 2.997   29   8 1.944 100.552
Herav overført Boligkreditt   -24.921   -1.077   -   - -   -   -959   -26.958
Individuell nedskrivning utlån   -31   -124   -   -   -11 -   - -   -166
Gruppenedskrivning utlån   -   -   -16 -   -   -273   -290
Andre eiendeler 201 579   -   187 37   8   51 33.616 34.676
Sum eiendeler 30.586 39.541   -   259 3.005   37   59 34.328 107.815
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 22.644 25.871   -   - - -   - 2.990 51.504
Annen gjeld og egenkapital 7.943 13.670   -   259 3.005   37   59 31.338 56.310
Sum egenkapital og gjeld 30.586 39.541   -   259 3.005   37   59 34.328 107.815

 

Konsern 30.6.2011  
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 257 378   6 2 48   0   - 9 700
Renter av allokert kapital 11 65   3   -79 -
Sum renteinntekter 268 443   9 2 48   0   -   -70 700
Netto provisjons- og andre inntekter 179 70   9   144   -1   6   36 11 453
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 1 11   25   -0 1 151 188
Sum inntekter * 448 523   43   146 48   7   36 92   1.341
Sum driftskostnader 307 171   38   113 23   8   31 17 708
Resultat før tap 141 351   5 33 25 -1   5 74 633
Tap på utlån, garantier m.v. 3   -19   - 8 0 -7
Resultat før skatt og minoritetsinteresser 138 370   5 33 17 -1   5 74 640
EK avkastning 17,6 % 14,2 %              13,0 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 49.317 37.245   -   - 2.940 -   - 1.438 90.939
Herav overført Boligkreditt   -21.372   -249   -   - - -   -   -759   -22.379
Individuell nedskrivning utlån   -41   -100   -   -   -36 -   - 0   -177
Gruppenedskrivning utlån   -   -   -16 -   -   -273   -290
Andre eiendeler 207 179   -   167   -2.479   16   24 32.298 30.411
Sum eiendeler 28.111 37.074   -   167 408   16   24 32.703 98.503
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 20.661 23.640   -   - - -   - 1.688 45.990
Annen gjeld og egenkapital 7.450 13.434   -   167 408   16   24 31.015 52.513
Sum egenkapital og gjeld 28.111 37.074   -   167 408   16   24 32.703 98.503
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler 30.6.12 30.6.11
Inntekter av eierinteresser 149 122
Herav SpareBank 1 Gruppen 60   50
Herav BN Bank 27   44
Herav Bank 1 Oslo Akershus 19   9
Herav SpareBank 1 Boligkreditt 25   10
Herav SpareBank 1 Næringskreditt 5   4
Herav Polaris Media 15   7
Kursgevinst og utbytte av aksjer   -7   39
Herav SpareBank 1 SMN Invest 1 30
Kursgevinst øvrige verdipapirer 38   2
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer 59 25
Netto avkastning på finansielle eiendeler   239 188

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN