Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
40 21 40 Utsatt skatt 55 31 55
215 157 20 Betalbar skatt 40 164 244
913 795 741 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.036 1.048 1.213
101 148 127 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser 127 149 102
-  -  - Pensjonsforpliktelser 7 6 7
113 48 104 Trasseringsgjeld 104 48 113
10 39 97 Leverandørgjeld 149 77 38
20 71 781 Gjeld verdipapirer 781 71 20
- - - Gjeld holdt for salg 131 128 151
130 612 255 Annen gjeld 225 607 177
1.544 1.891 2.166 Sum annen gjeld 2.656 2.329 2.122

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN