Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
219 267 228 Sertifikatgjeld, nominell verdi 228 267 219
27.681 24.783 25.126 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 25.126 24.783 27.681
248 27 215 Verdijusteringer 215 27 248
28.148 25.078 25.569 Sum verdipapirgjeld 25.569 25.078 28.148

 

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner

  31.3.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Sertifikatgjeld, nominell verdi 228 51 42 - 219
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 25.126 1.722 4.261 -15 27.681
Verdijusteringer 215 -   - -34 248
Totalt 25.569 1.773 4.303 -49 28.148
           
  31.3.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.276 -   - -74 1.349
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 878 -   - -24 902
Verdijusteringer 122 -   - -17 139
Total  2.576 -   -   -115 2.690

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN