Note 13 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet  å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1. januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 34 i bankens årsrapport.

Morbank   Konsern
31.12.11 31.3.11 31.3.12   31.3.12 31.3.11 31.12.11
2.373   2.373   2.373  Egenkapitalbevis    2.373   2.373 2.373
  -0 -0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0   -0
183 182 183  Overkursfond  183 182 183
1.457   1.160   1.457  Utjevningsfond    1.457   1.160 1.457
2.611   2.345   2.611  Grunnfondskapital    2.611   2.345 2.611
190 - -  Avsatt utbytte  - - 190
40 - -  Avsatt gaver  - - 40
70 45 70  Fond for urealiserte gevinster  92 75 85
- -   0 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.404   1.250 1.409
- 172 173  Periodens resultat  272 255 -
6.924   6.276   6.867 Sum balanseført egenkapital   8.393   7.639 8.348
  -447   -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -678   -643   -692
- - - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 64 65 64
  -230 - -0 Fradrag for avsatt utbytte og gaver - -   -230
  -387   -343   -403 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - -
  -137   -140   -146 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -158   -90   -147
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -651   -626   -656
- -   -82 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -74 - -
-   -172   -173 Periodens resultat   -272   -255 -
- 86 87 Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 % etter skatt) 136 126 -
956 898 927 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.143   1.114 1.170
- - - Statens Finansfond, kjernekapital - - -
6.680   6.158   6.630 Sum kjernekapital   7.902   7.330 7.856
             
      Tilleggskapital utover kjernekapital      
- - - Statens Finansfond, tilleggskapital - - -
326 452 316 Evigvarende ansvarlig kapital 318 452 328
1.409   1.306   1.333 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   1.598   1.571 1.674
  -387   -343   -403 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner - - -
  -137   -140   -146 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -158   -90   -147
- - - 50 % kapitaldekningsreserve   -651   -626   -656
1.211   1.276   1.100 Sum tilleggskapital   1.107   1.308 1.199
7.891   7.434   7.730 Netto ansvarlig kapital   9.008   8.638 9.055
             
      Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II      
1.456   1.389   1.466 Engasjement med spesialiserte foretak   1.466   1.389 1.456
1.313   1.161   1.519 Engasjement med øvrige foretak   1.519   1.168 1.313
40 62 40 Engasjement med massemarked SMB 43 64 42
324 298 306 Engasjement med massemarked personer 518 450 513
31 31 30 Engasjement med øvrige massemarked 32 32 33
653 568 832 Egenkapitalposisjoner - - -
3.818   3.509   4.192 Sum kredittrisiko IRB   3.578   3.103 3.358
182 176 206 Gjeldsrisiko 206 176 182
49 44 49 Egenkapitalrisiko 16 15 16
- - - Valutarisiko - - -
293 293 315 Operasjonell risiko 420 400 400
653 532 506 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.018   1.949 2.184
  -65   -58   -67 Fradrag   -110   -106   -111
- - - Overgangsordning - - -
4.930   4.497   5.200 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.127   5.537 6.027
      Kapitaldekning      
10,84 % 10,95 % 10,20 % kjernekapitaldekning 10,32 % 10,59 % 10,43 %
12,81 % 13,22 % 11,89 % kapitaldekning 11,76 % 12,48 % 12,02 %

 

Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN