Note 3 - Segmentrapportering

 

  Konsern 30.9.12
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter  399 653 -10 2 88   0   0   -53   1.079
Renter av anvendt kapital 9 74   3   -86 -
Sum renteinntekter 408 726 -8 2 88   0   0   -138   1.079
Netto provisjons- og andre inntekter 332 97   14   255   -3   8   78 37 818
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  1 25   63   2 313 403
Sum inntekter * 740 848   69   258 85   8   80 212   2.300
Sum driftskostnader 488 290   68   200 38   10   68 54   1.217
Resultat før tap 252 558   2 57 47 -3   13 157   1.084
 Tap på utlån, garantier m.v.   3 35   - 4 - 42
Resultat før skatt  249 524   2 57 43 -3   13 157   1.042
EK avkastning 19,5 % 13,1 % 0,6 %           12,1 %
                   
Balanse                   
Utlån til kunder  56.916 41.080   - 3.106 - 2.172 103.274
Herav overført Boligkreditt og Næringskreditt    -26.984   -934   -   -   -27.917
Individuell nedskrivning utlån    -31   -106   -   -12 -   -148
Gruppenedskrivning utlån   -    -   -16   -278   -295
Andre eiendeler  200 578   - 86   -2.946 -1   13 37.796 35.726
Sum eiendeler 30.101 40.618   - 86 132 -1   13 39.690 110.640
                    
Innskudd fra og gjeld til kunder  22.335 24.910   -   28   12 3.551 50.836
Annen gjeld og egenkapital  7.767 15.708   - 86 132 -29   2 36.139 59.804
Sum egenkapital og gjeld 30.101 40.618   - 86 132 -1   13 39.690 110.640

 

  Konsern 30.9.2011
Resultatregnskap ( i mill kr) PM BM Markets EM 1 SMN Finans Allegro SMN Regnskap Øvrige Total
Netto renteinntekter 385 584   9 4 71   1 -0   -2   1.053
Renter av anvendt kapital 14 96   4   - - -   -   -115 -
Sum renteinntekter 400 680   13 4 71   1 -0   -116   1.053
Netto provisjons- og andre inntekter 264 100   16   226   -1   9   54 20 687
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 5 26   41   -0 - -   0 205 276
Sum inntekter * 668 806   70   230 70   10   54 109   2.017
Sum driftskostnader 457 256   59   174 35   13   49 27   1.070
Resultat før tap 211 550   10 55 34 -3   5 84 947
Tap på utlån, garantier m.v. 7   -17 12 4   1
Resultat før skatt og minoritetsinteresser 205 567   10 55 23 -3   5 85 946
EK avkastning 18,6 % 14,6 % 5,6 %           12,5 %
                   
Balanse                  
Utlån til kunder 50.730 37.499   -   - 2.942 - -3 1.503 92.671
Herav overført Boligkreditt   -20.132   -245   -   - - -   -   -724   -21.101
Individuell nedskrivning utlån   -31   -103   -   -   -24 -   -   -1   -159
Gruppenedskrivning utlån   -   -   -16 -   -   -273   -290
Andre eiendeler 184 202   -   151   -2.476   17   21 30.789 28.888
Sum eiendeler 30.751 37.353   -   151 425   17   18 31.292 100.007
                   
Innskudd fra og gjeld til kunder 20.519 23.932   -   - - -   - 1.572 46.023
Annen gjeld og egenkapital 10.231 13.422   -   151 425   17   21 29.718 53.985
Sum egenkapital og gjeld 30.751 37.353   -   151 425   17   18 31.292 100.007
*) En del av kapitalmarkeds-inntektene (Markets) er fordelt på PM og BM.

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler 30.9.12 30.9.11
Inntekter av eierinteresser   234 171
Herav SpareBank 1 Gruppen   104 50
Herav BN Bank 41 73
Herav Bank 1 Oslo Akershus 34 14
Herav SpareBank 1 Boligkreditt 37 15
Herav SpareBank 1 Næringskreditt 8 6
Herav Polaris Media 18 21
Kursgevinst og utbytte av aksjer 19 66
Herav SpareBank 1 SMN Invest 14   51
Kursgevinst øvrige verdipapirer 56   -17
Kursgevinst SMN Markets eks. aksjer 95 56
Netto avkastning på finansielle eiendeler   403 276

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN