Note 1 - Regnskapsprinsipper

SpareBank 1 SMN avlegger kvartalsregnskapet i samsvar med børsforskrift, børsregler og International Financial Reporting Standards (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Fra 1. halvår 2007 avlegges også selskapsregnskapet i henhold til IFRS. Dette innebærer at investeringer i tilknyttede selskaper og datterselskaper føres etter kostmetoden. Resultater fra tilknyttede selskaper og datterselskaper er derfor ikke inkludert i morbankens regnskap.

Konsernet har i denne kvartalsrapporten benyttet de samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2011.  

Fra og med første kvartal 2012 presenteres avkastning på statskasseveksler som rentenetto. Dette er tidligere ført som kursgevinster /-tap. Historikk er omarbeidet tilsvarende.

Ny IAS 19 om ytelser til ansatte ble 6. juni 2012 vedtatt av EU. Se note 2 Estimater for mer informasjon.

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN