Note 11 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Morbank   Konsern 
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
219 706 Sertifikatgjeld, nominell verdi 706 219
27.681 29.190 Obligasjonsgjeld, nominell verdi 29.190 27.681
248 364 Verdijusteringer 364 248
28.148 30.259 Sum verdipapirgjeld 30.259 28.148

Endring i verdipapirgjeld, ansvarlige lån og fondsobligasjoner

  31.12.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Sertifikatgjeld, nominell verdi 706 839 352   0 219
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 29.190 9.284 7.480 -294 27.681
Verdijusteringer 364 -   - 115 248
Totalt 30.259 10.122 7.832 -179 28.148
           
  31.12.12 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.11
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.753   1.000   481 -115 1.349
Evigvarende ansvarlig lånekapital, nominell verdi 300 -   - - 300
Fondsobligasjonslån, nominell verdi 869 -   -   -33 902
Verdijusteringer 118 -   - -21 139
Total  3.040   1.000   481   -169 2.690

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN