Note 12 - Annen gjeld

Morbank   Morbank
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
  40   83 Utsatt skatt   93   55
  215   248 Betalbar skatt   290   244
  913   800 Påløpne kostnader og mottatte ikke påløpne inntekter 1.124 1.213
  101   74 Avsetning for påløpne kostnader og forpliktelser   74   102
  -   - Pensjonsforpliktelser   6   7
  113   87 Trasseringsgjeld   87   113
  10   9 Leverandørgjeld   40   38
  20   73 Gjeld verdipapirer   73   20
  130   226 Annen gjeld   267   177
1.544 1.600 Sum annen gjeld 2.054 1.971

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN