Note 13 - Kapitaldekning

Det ble innført nye kapitaldekningsregler i Norge fra 1. januar 2007 (Basel II - EUs nye direktiv for kapitaldekning). SpareBank 1 SMN søkte og fikk tillatelse fra Finanstilsynet å benytte interne målemetoder (Internal Rating Based Approach - Foundation) for kredittrisiko fra 1. januar 2007. Dette gjør det lovbestemte minimumskravet til kapitaldekning mer risikosensitivt, slik at kapitalkravet i større grad vil samsvare med risikoen i underliggende porteføljer. Bruk av IRB stiller omfattende krav til bankens organisering, kompetanse, risikomodeller og risikostyringssystemer. Overgangsregler er gitt i forskrift fra Finanstilsynet hvor IRB-banker ikke ennå vil få full effekt av reduserte regulatoriske kapitalkrav. Fra og med 2009 ble det tillatt en reduksjon av risikovektet beregningsgrunnlag med 20 prosent.

Ansvarlige lån har prioritet etter all annen gjeld. Tidsbegrenset ansvarlig lån kan ikke tilsvare et høyere beløp enn 50 prosent av kjernekapitalen i kapitaldekningen, mens evigvarende ansvarlige lån ikke kan tilsvare et høyere beløp enn 100 prosent av kjernekapitalen. Ansvarlige lån klassifiseres som forpliktelse i balansen og måles til amortisert kost slik som andre langsiktige lån.

En fondsobligasjon (hybridkapital) er en obligasjon med en pålydende rente, men banken har ikke plikt til å betale ut renter i en periode hvor det ikke utbetales utbytte, og investor har heller ikke senere krav på renter som ikke er utbetalt, dvs. rentene akkumuleres ikke. Fondsobligasjon er godkjent som et element i kjernekapitalen innen en ramme på 15 prosent av samlet kjernekapital. Finanstilsynet kan kreve at fondsobligasjonene skrives ned proporsjonalt med egenkapitalen dersom bankens kjernekapitaldekning faller under fem prosent eller samlet kapitaldekning faller under seks prosent. Nedskrevne beløp på fondsobligasjonene skal være skrevet opp før det kan utbetales utbytte til aksjonærene eller egenkapitalen skrives opp. Fondsobligasjoner føres som annen langsiktig gjeld til amortisert kost.

For detaljert informasjon om ansvarlige lån og fondsobligasjoner, se note 34 i bankens årsrapport.

 

Morbank   Konsern
31.12.11 31.12.12   31.12.12 31.12.11
  2.373   2.597  Egenkapitalbevis    2.597   2.373
-0 -0   - Egne egenkapitalbevis  -0 -0
183 895  Overkursfond  895 183
  1.457   1.889  Utjevningsfond    1.889   1.457
  2.611   2.944  Grunnfondskapital    2.944   2.611
190 195  Avsatt utbytte  195 190
40 30  Avsatt gaver  30 40
70 106  Fond for urealiserte gevinster  123 85
-   0 Annen egenkapital inklusive minoritetsinteresser   1.370   1.409
- -  Periodens resultat  - -
  6.924   8.656 Sum balanseført egenkapital 10.042   8.348
  -447   -447 Utsatt skattefordel, goodwill og immaterielle eiendeler   -674   -692
- - Andel av fond for urealiserte gevinster i tilknyttede selskap 57 64
  -230   -225 Fradrag for avsatt utbytte og gaver   -238   -230
  -387   -448 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -2 -
  -137   -165 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -179   -147
- - 50 % kapitaldekningsreserve   -703   -656
-   -55 Overfinansiering pensjonsforpliktelse   -49 -
- - Periodens resultat - -
- - Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50 % etter skatt) - -
956 918 Fondsobligasjon, hybridkapital   1.103   1.170
  6.680   8.234 Sum kjernekapital   9.357   7.856
         
    Tilleggskapital utover kjernekapital    
- - Fondsobligasjon, hybdridkapital utover 15% 31 -
326 312 Evigvarende ansvarlig kapital 312 328
  1.409   1.810 Tidsbegrenset ansvarlig kapital   2.127   1.674
  -387   -448 50 % fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -2 -
  -137   -165 50 % fradrag forventet tap IRB fratrukket tapsavsetninger   -179   -147
- - 50 % kapitaldekningsreserve   -703   -656
  1.211   1.509 Sum tilleggskapital   1.586   1.199
  7.891   9.742 Netto ansvarlig kapital 10.943   9.055
         
    Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II    
  1.456   1.654 Engasjement med spesialiserte foretak   1.654   1.456
  1.313   1.470 Engasjement med øvrige foretak   1.470   1.313
40 39 Engasjement med massemarked SMB 42 42
324 316 Engasjement med massemarked personer 560 513
31 28 Engasjement med øvrige massemarked 30 33
653   1.118 Egenkapitalposisjoner - -
  3.818   4.625 Sum kredittrisiko IRB   3.756   3.358
182 205 Gjeldsrisiko 205 182
49 14 Egenkapitalrisiko 15 16
- - Valutarisiko - -
293 315 Operasjonell risiko 420 400
653 553 Engasjementer beregnet etter standardmetoden   2.074   2.184
  -65   -75 Fradrag   -120   -111
- - Overgangsordning 246 -
  4.930   5.637 Minimumskrav ansvarlig kapital   6.596   6.027
61.625 70.468 Beregningsgrunnlag 82.446 75.338
    Kapitaldekning    
9,3 % 10,4 % ren kjernekapitaldekning 10,0 % 8,9 %
10,8 % 11,7 % kjernekapitaldekning 11,3 % 10,4 %
12,8 % 13,8 % kapitaldekning 13,3 % 12,0 %
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN