Resultatregnskap

Morbank     Konsern
4. kvartal Januar - Desember     Januar - Desember 4. kvartal
2022 2023 2022 2023 (mill. kr) Note 2023 2022 2023 2022
1.740 2.729 5.128 9.219 Renteinntekter effektiv rentes metode   9.721 5.596 2.847 1.864
273 418 724 1.548 Andre renteinntekter   1.542 720 416 272
1.170 1.948 2.972 6.622 Rentekostnader   6.631 2.977 1.951 1.175
843 1.199 2.880 4.144 Netto renteinntekter 11 4.632 3.339 1.312 961
282 272 1.192 1.117 Provisjonsinntekter   1.370 1.446 325 340
25 25 90 114 Provisjonskostnader   199 186 40 45
19 17 55 73 Andre driftsinntekter   913 781 213 178
276 263 1.156 1.076 Netto provisjons- og andre inntekter 12 2.084 2.042 498 473
93 82 677 711 Utbytte   26 33 -10 19
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 4 297 442 90 195
-31 447 -123 464 Netto resultat fra finansielle instrumenter 14 476 -94 491 -52
63 529 554 1.176 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   799 380 571 163
1.182 1.991 4.590 6.396 Sum inntekter   7.515 5.760 2.382 1.597
155 258 661 849 Personalkostnader   1.691 1.406 476 333
261 336 841 1.121 Andre driftskostnader 13 1.326 1.038 390 314
416 595 1.502 1.969 Sum driftskostnader   3.017 2.443 866 646
766 1.396 3.088 4.426 Resultat før tap   4.498 3.317 1.517 951
8 -27 -37 -72 Tap på utlån, garantier m.v. 7, 8 14 -7 20 19
758 1.423 3.125 4.498 Resultat før skatt  4 4.484 3.324 1.496 932
194 228 631 820 Skattekostnad   904 718 262 210
0 0 0 0 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2, 4 108 179 12 46
565 1.195 2.494 3.678 Periodens resultat   3.688 2.785 1.247 768
16 38 60 122 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   125 63 40 17
351 773 1.557 2.376 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   2.331 1.658 809 456
198 384 877 1.181 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   1.159 934 402 257
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   74 130 -4 37
565 1.195 2.494 3.678 Periodens resultat   3.688 2.785 1.247 768
        Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 20 16,88 12,82 5,62 3,53
Eksporter til Excel

 

 

 Totalresultat 

Morbank    Konsern
4. kvartal Januar - Desember   Januar - Desember 4. kvartal
2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022
565 1.195 2.494 3.678 Periodens resultat 3.688 2.785 1.247 768
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
7 -27 177 -27 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -27 177 -27 7
-2 7 -44 7 Skatt på estimatavvik pensjon 7 -44 7 -2
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 6 4 4 -3
5 -20 133 -20 Sum  -14 137 -16 2
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- - - - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - - - -
6 -12 9 -5 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -5 9 -12 6
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -140 113 -92 -121
- - - -  Skatt  - - - -
6 -12 9 -5  Sum  -145 122 -104 -115
11 -32 142 -25  Sum andre inntekter og kostnader  -158 259 -120 -113
576 1.163 2.636 3.653 Totalresultat 3.530 3.044 1.127 655
16 38 60 122 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 125 63 40 17
358 751 1.647 2.359 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 2.225 1.823 729 384
202 374 929 1.173 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 1.106 1.028 362 217
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 74 130 -4 37
576 1.163 2.636 3.653 Totalresultat 3.530 3.044 1.127 655
Eksporter til Excel

 

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN