Resultatregnskap

  Morbank     Konsern  
  3. kvartal Januar - September     Januar - September 3. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) Note 2023 2022 2023 2022 2022
5.128 1.308 2.484 3.388 6.490 Renteinntekter effektiv rentes metode   6.873 3.732 2.610 1.425 5.596
724 181 385 450 1.129 Andre renteinntekter   1.126 448 384 180 720
2.972 792 1.801 1.802 4.674 Rentekostnader   4.679 1.802 1.803 791 2.977
2.880 697 1.069 2.037 2.945 Netto renteinntekter 11 3.319 2.377 1.191 814 3.339
1.192 307 273 909 845 Provisjonsinntekter   1.044 1.106 336 370 1.446
90 25 34 66 88 Provisjonskostnader   159 140 58 52 186
55 17 21 36 55 Andre driftsinntekter   700 603 206 173 781
1.156 298 259 880 813 Netto provisjons- og andre inntekter 12 1.586 1.568 484 491 2.042
677 3 41 584 630 Utbytte   35 13 16 8 33
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 4 207 246 -2 108 442
-123 29 63 -92 17 Netto resultat fra finansielle instrumenter 14 -15 -42 83 -30 -94
554 32 104 491 647 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   228 217 97 86 380
4.590 1.027 1.432 3.408 4.405 Sum inntekter   5.133 4.163 1.772 1.391 5.760
661 179 220 505 590 Personalkostnader   1.215 1.073 435 348 1.406
841 190 255 580 784 Andre driftskostnader 13 936 724 306 235 1.038
1.502 369 475 1.086 1.375 Sum driftskostnader   2.152 1.797 741 583 2.443
3.088 658 957 2.322 3.030 Resultat før tap   2.981 2.366 1.032 808 3.317
-37 12 29 -45 -45 Tap på utlån, garantier m.v. 7, 8 -6 -26 35 22 -7
3.125 646 928 2.367 3.075 Resultat før skatt  4 2.988 2.391 996 785 3.324
631 159 287 438 592 Skattekostnad   642 508 278 179 718
- - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2 96 133 22 10 179
2.494 487 641 1.930 2.483 Periodens resultat   2.441 2.017 740 617 2.785
60 12 26 44 84 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   86 45 27 12 63
1.557 304 411 1.206 1.603 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.521 1.201 471 374 1.658
877 171 204 680 797 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   756 677 234 211 934
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   78 93 8 19 130
2.494 487 641 1.930 2.483 Periodens resultat   2.441 2.017 740 617 2.785
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 20 11,14 9,29 3,28 2,89 12,82
Eksporter til Excel

 

 

Utvidet resultatregnskap 

  Morbank    Konsern  
  3. kvartal Januar - September   Januar - September 3. kvartal  
2022 2022 2023 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2023 2022 2022
2.494 487 641 1.930 2.483 Periodens resultat 2.441 2.017 740 617 2.785
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
177 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - 171 - 171 177
-44 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - -43 - -43 -44
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 2 7 1 1 4
133 - - - - Sum  2 136 1 129 137
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
9 1 9 -0 7 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 7 3 9 3 9
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -48 234 -37 142 113
9 1 9 -0 7  Sum  -41 237 -28 145 122
142 1 9 -0 7  Sum andre inntekter og kostnader  -39 372 -28 274 259
2.636 488 650 1.929 2.491 Totalresultat 2.402 2.389 713 891 3.044
60 12 26 44 84 Hybridkapitaleiernes andel av periodens totalresultat 86 45 27 12 63
1.647 623 417 902 1.608 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.495 1.439 453 550 1.823
929 351 207 508 799 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 743 811 225 310 1.028
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 78 93 8 19 130
2.636 985 650 1.454 2.491 Totalresultat 2.402 2.389 713 891 3.044
Eksporter til Excel

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN