Hovedtall

 

Resultatsammendrag (mill kr) 2) 4. kvartal Januar - Desember
  2023 2022 2023 2022
Netto renteinntekter 1.312 961 4.632 3.339
Netto provisjons- og andre inntekter 498 473 2.084 2.042
Netto avk. på finansielle investeringer 571 163 799 380
Sum inntekter 2.382 1.597 7.515 5.760
Sum driftskostnader 866 646 3.017 2.443
Resultat før tap 1.517 951 4.498 3.317
Tap på utlån, garantier m.v. 20 19 14 -7
Resultat før skatt  1.496 932 4.484 3.324
Skattekostnad 262 210 904 718
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 12 46 108 179
Periodens resultat 1.247 768 3.688 2.785
Renter hybridkapital 40 17 125 63
Periodens resultat fratrukket renter hybridkapital 1.207 751 3.563 2.722
         
Balansetall     31.12.23 31.12.22
Brutto utlån til kunder     169.862 152.629
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt     236.329 211.244
Innskudd fra kunder     132.888 122.010
Gjennomsnittlig forvaltningskapital     235.303 213.112
Forvaltningskapital     232.717 223.312
         
  4. kvartal Januar - Desember
Nøkkeltall 2023 2022 2023 2022
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 1) 18,3 % 13,1 % 14,4 % 12,3 %
Kostnadsprosent 1) 48 % 45 % 45 % 45 %
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 78 % 80 % 78 % 80 %
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 1) 56 % 58 % 56 % 58 %
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd / i kvartalet (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 0,9 % 1,1 % 11,9 % 8,1 %
Innskuddsvekst siste 12 mnd / i kvartalet. -3,9 % 1,2 % 8,9 % 9,6 %
Tap i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 1) 0,03 % 0,04 % 0,01 % 0,00 %
Trinn 3 i prosent av brutto utlån 0,88 % 0,97 % 0,88 % 0,97 %
         
Soliditet     31.12.23 31.12.22
Kapitaldekningsprosent      23,0 % 23,1 %
Kjernekapitaldekningsprosent      20,8 % 20,9 %
Ren kjernekapitalprosent     18,8 % 18,9 %
Kjernekapital     23.793 21.835
Netto ansvarlig kapital     26.399 24.147
Likviditetsreserve (LCR)     175 % 239 %
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio)     7,2 % 7,1 %
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor     46 40
Antall årsverk 2)     1.545 1.432
         

1) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

2) Historikk er omarbeidet etter at datterselskapet SpareBank1 Markets er reklassifisert til holdt for salg fra Q4 2022. Se nærmere informasjon i note 2

Eksporter til Excel

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.12.23 31.12.22 31.12.21 31.12.20 31.12.19
Egenkapitalbevisbrøk  67 % 64 % 64 % 64 % 64 %
Antall utstedte bevis (mill.) 1) 144,20 129,29 129,39 129,39 129,30
Børskurs 141,80 127,40 149,00 97,60 100,20
Børsverdi (mill. kroner) 20.448 16.471 19.279 12.629 12.956
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 1) 120,48 109,86 103,48 94,71 90,75
Resultat per EKB, majoritetsandel 1) 16,88 12,82 13,31 8,87 12,14
Utbytte per EKB 12,00 6,50 7,50 4,40 6,50
Pris / Resultat per EKB 1) 8,40 9,94 11,19 11,01 8,26
Pris / Bokført egenkapital 1) 1,18 1,16 1,44 1,03 1,10
Eksporter til Excel

 

                                 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN