Kontantstrømoppstilling

Morbank    Konsern 
  1. halvår   1. halvår  
2022 2022 2023 (mill. kr) 2023 2022 2022
2.494 1.443 1.843  Resultat etter skatt  1.701 1.400 2.785
77 38 71  + Av- og nedskrivninger  63 58 117
-37 -57 -73  + Tap på utlån/garantier  -42 -48 -7
-324 -252 -360  Inntekter fra tilknyttede selskaper og felleskontroller virksomhet  -209 -139 -443
-2.420 -1.035 741  Andre justeringer  773 -1.127 -2.436
-210 136 2.222  Tilført fra årets virksomhet  2.286 144 16
-4.626 -3.423 -1.605  Reduksjon/(økning) øvrige fordringer  -1.818 -3.966 -4.193
5.155 3.702 1.964  Økning/(reduksjon) annen gjeld  2.407 3.814 5.136
-3.739 -989 -3.440  Reduksjon/(økning) utlån  -3.833 -1.664 -5.643
-8.782 -7.251 -7.432  Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner  -7.138 -6.432 -6.959
10.672 12.339 7.956  Økning/(reduksjon) innskudd kunder  8.160 12.526 10.724
294 1.371 57  Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner  57 1.478 -429
-7.310 -2.131 149  Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner  149 -2.132 -7.311
- - -  Reduksjon/(økning) aksjer holdt for omsetning  - - 1.821
-8.546 3.754 -129  A) Netto likviditetsendring fra virksomhet  271 3.769 -6.837
 -   -  35 Tilført kontanter og kontantekvivalenter ved fusjon 35    
-71 -42 -24  Brutto investeringer bygninger/driftsmidler  -142 -82 -89
-18 -    Salg bygninger/driftsmidler    - 276
- - -  Innbetalt kapital ved reduksjon eierandel datterselskaper  - - -
-5 -0 -  Utbetalinger av kapital ved økning eierandel datterselskap  - 202 -1.815
324 252 360  Utbytte fra tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  360 252 324
6 6 -  Innbetalinger fra salg av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  3 6 6
-479 -92 -88  Utbetalinger fra kjøp av eierandeler tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet  -88 -117 -492
813 266 942  Reduksjon/salg aksjer og eierinteresser  940 302 849
-835 -239 -974  Økning/kjøp aksjer og eierinteresser  -979 -246 -846
-265 151 251  B) Netto likviditetsendring investeringer  130 317 -1.788
1.000 1.000 995  Økning i ansvarlig lånekapital  995 1.000 1.000
-750 -684 -558  Reduksjon i ansvarlig lånekapital  -558 -684 -750
-0 -0 -  Utbetalinger knyttet til eierandelskapital  -206 -18 -21
- - 2  Innbetalinger knyttet til eierandelskapital  - - -
-970 -970 -840  Utbetalt utbytte  -840 -970 -970
- - -  Utbetalt utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser  -65 -162 -162
-547 -547 -474  Gaveutdeling  -474 -547 -547
- - 116  Ny hybridkapital  111 - -
476 - -76  Tilbakebetaling hybridkapital  -76 - 476
-60 -32 -58  Betalte renter hybridkapital  -60 -33 -63
16.194 6.720 2.270  Økning annen langsiktig gjeld  2.270 6.720 16.194
-6.613 -4.961 -2.051  Reduksjon annen langsiktig gjeld  -2.051 -4.961 -6.613
8.729 527 -674  C) Netto likviditetsendringer finansiering  -953 345 8.544
-81 4.432 -553  A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året  -553 4.432 -81
1.252 1.252 1.171  Likviditetsbeholdning per 1.1  1.171 1.252 1.252
1.171 5.684 619  Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet  619 5.684 1.171
-81 4.432 -553  Endring  -553 4.432 -81
Eksporter til Excel

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN